Pogoda Władysławów

Czwartek - 05.03.15
-1°C
1024.3 hPa; Wiatr:3 m/s

© telepogoda.pl
                                
                                
Drukuj

Inauguracja Sołtysów

(0)

W poniedziałek dnia 2 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Władysławów odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące kadencję sołtysów na lata  2015 - 2018.
Zastępca Wójta Piotr Szewczyński oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Lewandowski i Maciej Czaja powitali sołtysów obecnej kadencji, a także zaproszonych gości, wśród których gościem specjalnym był pan senator Ireneusz Niewiarowski.
Po wyborach w 20 sołectwach przyszedł czas na pożegnanie ustępujących sołtysów i powitanie nowych, ponieważ w trzech sołectwach mieszkańcy wybrali nowych przedstawicieli swoich wsi.
Wójt podziękował mieszkańcom za wysoką frekwencję i zaangażowanie w wybory, nowo wybranym sołtysom pogratulował i życzył powodzenia w pełnieniu tej ważnej dla Gminy funkcji. Z gratulacjami dołączył również senator Ireneusz Niewiarowski, który wręczył wszystkim zgromadzonym  książkę Ryszarda Jałoszyńskiego pt. „Z tradycją w nowoczesność” (20 lat stowarzyszeń sołtysów).
Po części składającej się z  podziękowań i gratulacji przyszedł czas na dyskusję o problemach trapiących rolników. W rozmowach poruszono takie  tematy jak:  zakaz handlu zwierzętami, zniszczenia powodowane przez dziki, dopłaty do rolnictwa oraz co również istotne dla naszych sołtysów wybory do Stowarzyszenia Sołtysów. Spotkanie obfitowało w informacje, które będą przydatne rolnikom, sołtysi zostali poproszeni o przekazywanie ogłoszeń i informacji mieszkańcom wsi.
Sołtysi kadencji 2015 – 2018 przyjęli na siebie ogromną odpowiedzialność, ponieważ ich rola jest nieoceniona. To oni są łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, a gminą. Życzymy im, aby funkcja sołtysa pozwalała im czerpać satysfakcję z tej trudnej pracy.

B.T.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09978.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09938.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09940.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09941.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09942.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09943.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09944.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09945.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09947.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09948.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09956.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09959.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09960.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09963.jpg

Drukuj

Kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda we Władysławowie

(2)

 

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dmcs.jpgWybory prezydenckie wchodzą w decydującą fazę. Andrzej Duda w ramach kampanii prezydenckiej przemierza kraj wzdłuż i wszerz by spotkać się z mieszkańcami z terenu całej Polski. Dnia 26 lutego 2015 r. ok godziny 11.00 „Dudabus„ zawitał do Władysławowa, gdzie czekał na niego tłum mieszkańców z Wójtem Gminy Krzysztofem Zającem na czele. Kandydat PiS na prezydenta zaprezentował  priorytety swego programu wyborczego. Finał kampanii wyborczej już niebawem 10 maja 2015 r.

T.Z.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09909.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_3-_do_netu.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09913.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_2-_do_netu.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09914.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09915.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09932.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_dsc09932.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_11-net.jpg

 b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_5-_do_netu.jpg

Drukuj

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego 2015

(0)
Wójt Gminy Władysławów informuje, że w terminie od 1 lutego 2015r. do 28 lutego 2015 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych, tj: (0,95 zł od 1 litra oleju)

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, parter pok. 1.
 
Informacje pod numerem tel. (63) 280-46-59
Drukuj

Przygarnij szczeniaka

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_pies1.jpgMały szczeniak szuka nowego domu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Władysławów,  pokój nr 110, lub pod numerem telefonu 63 280 46 47.

Drukuj

GOK zaprasza na wycieczkę do Wrocławia

(2)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_wycieczka_wrocaw.jpg

Drukuj

Zapraszamy na spektakle teatralne

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_art_re-_plakat.jpg

Drukuj

Ferie z GOK-iem

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_ferie_2015-_plakat.jpg

Drukuj

Otwarty Konkurs ofert na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

(0)

Na podstawie  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Władysławów nr 7/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Wójt Gminy Władysławów ogłasza konkurs na zadania przewidziane do realizacji w 2015 r.:
 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób – 5000 zł

W ramach tego zadania mogą być podejmowane następujące działania:

wsparcie zdobytą żywnością rodzin i osób z gminy Władysławów

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 • Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

 • Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dania 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011 r. Nr 6, poz. 25) – wzór dostępny jest także na stronie www.wladyslawow.pl.

 • Złożona oferta realizacji zadania musi być kompletna, czytelnie wypełniona (pismem komputerowym lub ręcznym drukowanym), podpisana przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania ofert prawo reprezentacji oferenta. Jeśli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

 • Do oferty należy dołączyć następujące dokument:

a) kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

b) umowę partnerską lub oświadczenie woli partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 • Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

 • Podstawą realizacji zadań będzie niezwłoczne zawarcie umów po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dania 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 • Informacji o złożonych wnioskach oraz odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Władysławów, na stronie internetowej www.wladyslawow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Władysławów.


TERMIN SKŁADANIA OFERT


- Oferty należy składać do godz 15.00 dnia 2 marca 2015 roku w pokoju 104 (sekretariat) Urzędu Gminy Władysławów lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Władysławów ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów ( Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Władysławów, a nie data stempla pocztowego)
z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu,  turystyki i rekreacjiGminy Władysławów na rok 2015 ".

 • Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (faksem lub pocztą elektroniczną ) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

- Wójt Gminy Władysławów w drodze zarządzenia powołuje komisje konkursową w celu opiniowania ofert. Komisji konkursowej w terminie 7 dni od zakończania naboru ofert przedstawi propozycje przyznania dotacji Wójtowy Gminy Władysławów. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 10 dni od zakończania naboru ofert.

 • Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w ustawie 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Władysławów z organizacjami pozarządowymi.

 • Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę formalna i merytoryczną.

 • Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty.

 • Komisja opiniuje oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

 • Warunkiem rozpatrzenia oferty pod względem merytorycznym jest spełnienie wymogów formalnych.

 • Kryteria oceny merytorycznej:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta – max. 20 pkt.

b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – max. 15 pkt.

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publicznej – max. 20 pkt.

d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – max. 20 pkt.

e) wysokość planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – max. 10 pkt.

f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – max. 15 pkt.

 • Oferty, które otrzymają poniżej 50 pkt, nie będą rekomendowane przez komisje konkursową do udzielenia dotacji.

 • Komisja przedstawia swoją opinię Wójtowi Gminy Władysławów w formie protokołu, który podejmuje ostateczną decyzje o wyborze ofert i wysokości kwot dotacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Tomasz Zydorkiewicz pok. 110 Urzędu Gminy Władysławów ul. Rynek 43 lub telefonicznie 63 280 46 47.


Pobierz - Wzór Oferty 2015

 

Drukuj

Cztery Medale Mistrzostw Wielkopolski w Halowej Lekkoatletyce

(0)

 

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_p1080116.jpgDobiega końca halowy sezon lekkoatletyczny dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego "Skoczek"we Władysławowie. W styczniu i lutym lekkoatleci wzieli udział w pięciu mitingach i dwóch zawodach rangi Mistrzostw Województwa.

Swoje wojaże rozpoczeliśmy od udziału w mitingu 10 stycznia w Toruniu na najbardziej okazałej hali lekkoatletycznej w Polsce, na której zamontowano nawierzchnie z Mistrzostw Świata. W mitingu uczestniczyło 1350 zawodników z całej Polski od młodzika do seniora. Najlepiej wypadł Jakub Kalinowski wygrywając bieg na 60 metrów przez płotki młodzików czasem 9,01 s. Pozostali zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe: Chrzuszcz Adam - 60 m - 7,60 s., 200m - 24,89, Jesiołowski Kacper - 1000 m - 3.17,89 s., Ćwikliński Jan - 60 ppł - 9,87 s., Kłodawska Karina - 60 m - 8,53, 200 m - 27,67, Kałuża Marta - 200 m - 30,67 s., Staszak Anna - 60 m- 8,82 s., 200 m - 28,61 s., Walkowska Wiktoria kula - 7,29 m, Prusinowska Edyta - 60mppł -12,26 s, Klimas Weronika - 60mp[pł - 12,79 s. Następnie w Łodzi 17 stycznia na hali Rudzkiego Klubu Sportowego najbardziej wartościowe wyniki osiągneli : Jakub Kalinowski- 60mppł- 9,01 s., 300 m-42,23 s., Daniel Berliński - 60 m - 7,24 s., 300 m - 37,80 s., Chrzuszcz Adam - 300m - 40,03 s., Jesiołowski Kacper- 1000 m - 3.078,58 s., Kłodawska Karina-60 m - 8,56 s., 300 m-45,36 s. Staszak Anna 60 m - 8,81 s., 300 m - 47,55 s. Trzeci rok z kolei uczestniczyliśmy w mitingu w Środzie Wielkopolskiej w dniu 24 stycznia rywalizując z powodzeniem z zawodnikami z klubów z Wielkopolski. Od wielu lat Kalisz jest gospodarzem Halowych Mistrzostw Województwa w Lekkiej Atletyce. Tym razem 31 stycznia o miano najlepszych rywalizowali juniorzy i juniorzy młodsi. Pomimo osłabienia naszej reprezentacji przez zmianę barw klubowych niektórych zawodników zdołaliśmy zająć dwa miejsca medalowe . Juniorka KarinaKłodawska w mistrzostwach zajeła trzecie miejsce w biegu na 300 m, i czwarte na 60 m przegrywając nieznacznie brązowy medal z zawodniczką z Ostrowa poprawiła swój rekord życiowy. Bardzo dobrze zaprezentował się Adam Chrzuszcz zdobywając brązowy medal w najsilniej obsadzonej konkurencji 60m z rekrdem życiowym 7.44 s., Po tygodniu wracamy do Kalisza aby tym razem w Halowych Mistrzostwach Województwa ponownie wywalczyć o medale. Tym razem łupem zawodników był złoty medal Jakuba Kalinowskiego w biegu na 60 metrów przez płotki . Uzyskany rezultat 8.77 s., jest w chwili obecnej najlepszym wynikiem w Polsce w kategori młodzika. Również swoje zadanie wykonała Karolina Kołata zajmując drugie miejsce w biegu na 60mppł i tym samym zdobywając srebrny medal Halowych Mistrzostw Wielkopolski. Medal ten jest szczególnie cenny, ponieważ Karolina po zabiegu chirurgicznym miała bardzo mało czasu na przygotowania. Obok Mistrzostw Województwa w tym samym czasie odbywały się konkurencje mitingowe, w których najbardziej wartosciowe wyniki znacznie poprawiając rekordy życiowe uzyskali :Daniel Berliński w biegu na 60 m-7,11 s. i Karina Kłodawska ,również w biegu na 60 m-8,28s. Zawodnicy UKS "Skoczek" legitymujący sie najbardziej wartościwymi wynikami będą mieli okazje poprawić swoje rezultaty 01 marca na ostatnim mitingu halowym w przepięknej hali w Toruniu.

UKS Skoczek

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_p1080020.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_p1080021.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_p1080114.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_p1080171.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_p1080172.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_p1080182.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-01_p1080185.jpg

Drukuj

Nabór wniosków na stypendium sportowe

(1)
Urząd Gminy Władysławów ogłasza nabór wniosków na stypendia sportowe finansowane z budżetu Gminy Władysławów. Stypendium jest  przyznawane na podstawie Uchwały Rady Gminy Władysławów Nr 80/03 z dnia 5 grudnia 2003 roku. Podania wraz z stosownymi załącznikami (kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe) należy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy Władysławów  do dnia 6  marca  2015 r.   Ponadto informujemy, że  złożone wnioski zostaną skonsultowane z klubami sportowymi  w których  trenują poszczególni zawodnicy.
 
 
Poniżej przedstawiamy kryteria, które należy spełnić aby można się starać o przyznanie stypendium sportowego.

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków na stypendium sportowe

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając

Sonda internetowa