WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

E-DOWÓD Zmiany w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną

1. Do czego będzie służył i jak będzie wyglądał e-dowód z warstwą elektroniczną?

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą z zewnątrz podobne do obecnych, wewnątrz będzie znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu, będzie się odbywało przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

2. Co się zmieni we wniosku o wydanie dowodu osobistego?

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego zostaną wprowadzone nowe powody ubiegania się o wymianę dokumentu: Upływ terminu zawieszenia dowodu; Wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej; Brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego; Brak w warstwie elektronicznej certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego.

Dodatkowo wniosek będzie zawierał nową część dotyczącą certyfikatu podpisu osobistego. Wnioskodawca będzie musiał zaznaczyć zgodę, jeżeli chce, żeby w warstwie elektronicznej dowodu znalazł się certyfikat podpisu osobistego. Dotyczy to osób, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Dla dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun prawny zaznacza checkbox, jeśli chce, żeby w dowodzie podopiecznego znalazł się certyfikat podpisu, jednak będzie on ważny dopiero w dniu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Certyfikat ten pozwoli na elektroniczne załatwianie spraw urzędowych, przy jego użyciu będzie można składać podpis osobisty.

Jeżeli posiadacz ważnego dowodu osobistego będzie chciał posługiwać się nowym dowodem z warstwą elektroniczną, to będzie mógł go bezpłatnie wymienić przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu.

3. Jakie zmiany będą w obsłudze zdjęcia do dowodu?

Zdjęcie do dowodu z warstwą elektroniczną będzie dołączane tak jak do tej pory. Bez zmian pozostają wymagania co do wielkości zdjęcia, pozycjonowania oraz zasada użycia maski biometrycznej. Nowością jest dodanie kolorowego zdjęcia w warstwie elektronicznej. Dzieje się to automatycznie po naniesieniu na zdjęcie maski biometrycznej. W warstwie graficznej zdjęcie będzie czarno-białe, jak do tej pory. W warstwie elektronicznej zdjęcie będzie w kolorze.

4. Jakie certyfikaty znajdą się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego?

W warstwie elektronicznej nowego e-dowodu znajdą się następujące certyfikaty:

certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – będzie służył do elektronicznego poświadczenia danych posiadacza dowodu, znajdzie się w każdym dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną osoby, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dla osób poniżej 13 roku życia i dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie ten certyfikat nie będzie umieszczany w warstwie elektronicznej dowodu);

certyfikat podpisu osobistego – jeżeli wnioskodawca zaznaczy we wniosku chęć posiadania tego certyfikatu, to w warstwie elektronicznej znajdzie się certyfikat podpisu osobistego; daje on możliwość do elektronicznego poświadczenia danych osoby, w celu złożenia podpisu elektronicznego w dokumencie, podpis ten zarazem potwierdzi dane tego posiadacza, a dokument podpisany będzie miał moc prawną jak podpisany własnoręcznie w stosunku do podmiotu publicznego, a w stosunku do innych podmiotów – jeśli obie strony się na to zgodzą; certyfikat ten mogą mieć osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych (przykładowo, jeśli rodzic lub opiekun prawny zaznaczy we wniosku o dowód dla osoby niepełnoletniej, powyżej 13 roku życia, że chce mieć w dokumencie certyfikat podpisu osobistego, to certyfikat ten będzie ważny od dnia uzyskania pełnoletności przez posiadacza dowodu);

certyfikat potwierdzenia obecnościbędzie zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu osobistego każdej osoby. Ten certyfikat to elektroniczne poświadczenie, które posiadacz dowodu osobistego będzie wykorzystywał do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzając e-dowodem swoje dane;

przestrzeń na zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – zamieszczenie w e-dowodzie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, wraz z danymi do składania tego podpisu, oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.

5. Co to jest identyfikacja, a co uwierzytelnienie?

Identyfikacja elektroniczna osoby, oznacza proces używania swoich danych w postaci elektronicznej. Nowy dowód będzie takim środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do zidentyfikowania posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych, w celu uzyskania dostępu do usług na wybranej platformie, (będzie to jednoznaczne z potwierdzeniem tożsamości i  wiarygodności danych obywatela).

Uwierzytelnienie to proces elektroniczny, który umożliwia elektroniczne potwierdzenie danych osoby fizycznej lub prawnej, lub potwierdzenie i zidentyfikowanie pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

6. Czym jest profil zaufany i profil osobisty?

Profil zaufany to zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, dzięki którym administracja publiczna może jednoznacznie zidentyfikować osobę, która korzysta z usług online w administracji. Dane te muszą zostać uprzednio potwierdzone przez obywatela: podczas wizyty w punkcie potwierdzającym, gdzie obywatel musi okazać dowód osobisty lub paszport lub przez zalogowanie się do bankowości elektronicznej w jego banku lub poprzez certyfikat kwalifikowany. Aby potwierdzić swoją tożsamość podczas korzystania z usługi internetowej administracji publicznej, należy podać identyfikator użytkownika oraz hasło lub podać dane logowania w bankowości elektronicznej swojego banku.

Profil osobisty to zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia, dzięki którym administracja publiczna może jednoznacznie zidentyfikować osobę korzystającą z usługi internetowej. Prawdziwość tych danych będzie potwierdzana za pomocą certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszczonego w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podczas procesu uwierzytelniania do usługi na wybranej platformie.

Aby przedstawić swoją tożsamość i się uwierzytelnić podczas korzystania z usługi internetowej administracji publicznej, należy włożyć dowód osobisty z warstwą elektroniczną do czytnika lub położyć go na czytniku i wprowadzić na klawiaturze czytnika 4-cyfrowy kod PIN (PIN1), który został ustalony w urzędzie, podczas odbioru dowodu osobistego lub później. Najprościej mówiąc, e-dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym posiadacza dowodu. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia osoby w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online. Przy użyciu e-dowodu możliwe będzie zalogowanie się do platformy ePUAP, do strony http://obywatel.gov.pl oraz innych portali internetowych administracji publicznej, które umożliwiają uwierzytelnienie przez Węzeł Krajowy.

Profil osobisty będzie zamieszczony w dowodzie osobistym każdej osoby mającej pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (powyżej 13 roku życia).

7. Czym jest Podpis zaufany i Podpis osobisty?

Podpis zaufany – to elektroniczny podpis, w którym jest zawarty zestaw danych z profilu zaufanego lub profilu osobistego, obejmujący imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Jeżeli obywatel chce złożyć podpis zaufany przy użyciu dowodu osobistego, musi włożyć dowód osobisty z warstwą elektroniczną do czytnika, lub położyć na czytniku, poczekać na nawiązanie połączenia i wprowadzić na klawiaturze 4-cyfrowy kod PIN (PIN1), który został ustalony w urzędzie podczas odbioru dowodu osobistego, lub jeśli obywatel chce skorzystać z możliwości złożenia podpisu przy użyciu profilu zaufanego, to w tym przypadku musi podać swój identyfikator użytkownika, hasło i kod SMS wysłany na numer telefonu lub podać dane logowania w bankowości elektronicznej swojego banku.

Podpis osobisty – to elektroniczny podpis, w którym jest zestaw danych, obejmujący imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Powyższy zestaw danych znajduje się w dowodzie osobistym, a ich autentyczność potwierdzana jest za pomocą certyfikatu podpisu osobistego zamieszczonego w warstwie elektronicznej dowodu podczas składania podpisu.

Aby złożyć podpis osobisty, należy włożyć dowód osobisty z warstwą elektroniczną do czytnika lub położyć go na czytniku i wprowadzić na klawiaturze 6-cyfrowy kod PIN (PIN2), który został ustalony w urzędzie podczas odbioru dowodu osobistego. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w dowodzie osobistym, wnioskodawca musiał zaznaczyć odpowiednią opcję podczas składania wniosku o dowód z warstwą elektroniczną. Podpis osobisty to rozwiązanie analogiczne do używanego zarówno w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Będzie mógł być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Każdy dokument elektroniczny, który zostanie wysłany do urzędu, będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego.

Uwaga: W przypadku wykorzystania e-dowodu do złożenia podpisu osobistego, konieczne będzie posiadanie czytnika (do czasu wdrożenia aplikacji mobilnej) i użycia aplikacji PWPW do składania podpisu.

8. Do czego służą kody PIN w e-dowodzie?

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia (4-cyfrowy PIN1) oraz certyfikatu podpisu osobistego (6-cyfrowy PIN2) będzie możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów (numerów PIN) dla każdego z tych certyfikatów. Pierwsze ustalenie kodów następuje w organie gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze w dowolnym urzędzie gminy. Po ustaleniu swoich kodów (4-cyfrowy PIN1, 6-cyfrowy PIN2) posiadacz dowodu osobistego będzie mógł w każdym czasie dokonać zmiany tych kodów w organie gminy lub samodzielnie przy użyciu dedykowanej aplikacji. W przypadku zablokowania kodu PIN1 dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub kodu PIN2 dla certyfikatu podpisu osobistego, posiadacz dowodu osobistego będzie mógł odblokować swoje certyfikaty przy użyciu kodu odblokowującego (PUK), kopertę z tym kodem obywatel otrzyma przy odbiorze dowodu osobistego.

9. Po co obywatelowi dwa kody PIN i jak je ustawić?

– PIN1 (4-cyfrowy) – to kod do uwierzytelnienia i zidentyfikowania posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online, jego podanie jest konieczne do złożenia podpisu zaufanego.

– PIN2 (6-cyfrowy) – to kod do złożenia podpisu osobistego, obywatel aktywuje go w przypadku, gdy podczas składania wniosku o dowód zaznaczył opcję, że chce posiadać certyfikat podpisu osobistego.

Pierwsze ustalanie tych kodów będzie się odbywało w organie gminy podczas odbioru dowodu, albo później w dowolnym urzędzie gminy osobiście przez posiadacza dowodu osobistego. Nie ma obowiązku nadawania kodów PIN przy odbiorze, można to zrobić później w dowolnym urzędzie gminy. Osoby, które nie będą zainteresowane korzystaniem z powyższych funkcjonalności, będą mogły zrezygnować z ich aktywacji i nie będą musiały ustalać żadnych kodów. Można będzie aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN a zrezygnować z aktywowania drugiego. Potem w dowolnym momencie można będzie przyjść do urzędu i aktywować ten drugi certyfikat i do niego ustalić kod PIN.

Ustalenie tych kodów będzie się odbywało po wydaniu obywatelowi dowodu osobistego, po przejściu do funkcjonalności związanych z warstwą elektroniczną.

10. Co zrobić, gdy obywatel zapomni swoje numery PIN i je zablokuje?

Podczas odbioru dowodu osobistego posiadacz otrzyma kopertę z kodem PUK, za pomocą którego będzie mógł odblokować możliwość korzystania z funkcjonalności e-dowodu w przypadku utraty czy zablokowania kodów PIN1 lub PIN2. Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2, funkcjonalność odpowiednio profilu osobistego lub podpisu osobistego zostaje zablokowana, wtedy będzie trzeba za pomocą kodu PUK odblokować powyższe funkcjonalności poprzez ustalenie nowych kodów PIN1 lub/i PIN2. Odblokowanie kodów PIN i certyfikatów będzie możliwe również w urzędzie.

Jeżeli posiadacz e-dowodu nie odebrał kodu PUK jest on przechowywany w kopercie dowodowej w urzędzie. Posiadacz e-dowodu może w każdej chwili zgłosić się do urzędu, który wydał e-dowód, i odebrać swój kod PUK.

11. Co zrobić, gdy obywatel zgubi i zapomni swój kod PUK?

W przypadku, gdy obywatel zgubi i zapomni swój kod PUK, który jest niezbędny do odblokowania certyfikatów, będzie mógł odblokować funkcjonalności e-dowodu (zmienić kody PIN) w organie gminy. Jednak po zablokowaniu danego certyfikatu i po zablokowaniu kodu PUK poprzez trzykrotne błędne wpisanie go, certyfikat ten zostanie trwale zablokowany i nie będzie możliwości korzystania z niego. Obywatel będzie mógł, korzystać z drugiego certyfikatu o ile pamięta do niego kod PIN. Certyfikat potwierdzania obecności, niewymagający PIN, będzie nadal aktywny. Warstwa graficzna pozostanie ważna. W przypadku, gdy obywatel będzie chciał jednak korzystać z trwale zablokowanego certyfikatu, konieczna będzie wymiana e-dowodu.

Jeżeli obywatel aktywował tylko jeden certyfikat, a drugiego nie, to w sytuacji, gdy zablokuje ten aktywowany a następnie zablokuje PUK, to aktywacja drugiego certyfikatu nie będzie już możliwa.

12. Co to jest numer CAN?

Numer CAN – to zamieszczony w warstwie graficznej dowodu numer dostępowy w postaci 6 cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego. Aby urządzenie lub system teleinformatyczny mogły mieć dostęp do danych w warstwie elektronicznej dowodu, obywatel musi wpisać na czytniku numer CAN lub numer ten musi zostać odczytany przy użyciu czytnika kodów kreskowych. Bez podania numeru CAN nie będzie możliwe użycie funkcjonalności elektronicznych dowodu. Wiarygodność nawiązania komunikacji potwierdzana będzie każdorazowo numerem dostępowym CAN, co uniemożliwi nieautoryzowane odczytanie danych.

13. Czy każdy będzie miał podpis osobisty w e-dowodzie?

Certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany w dowodzie osobistym osoby, która wyrazi na to zgodę składając wniosek o dowód osobisty. Osoba, która nie wyraziła takiej zgody i w przyszłości dojdzie do przekonania, że podpis osobisty jest jej potrzebny, będzie mogła wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dla osoby powyżej 13 roku życia, certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany w przypadku, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby wyrazi na to zgodę na formularzu wniosku o dowód osobisty. Zamieszczony w warstwie elektronicznej certyfikat podpisu osobistego, uzyska ważność dopiero w dniu uzyskania pełnoletności przez posiadacza dowodu. Od tego dnia obywatel będzie miał możliwość aktywowania certyfikatu poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN2 w urzędzie gminy. Czyli z podpisu osobistego w e-dowodzie mogą korzystać wyłącznie osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych.

14. Jak będzie działał podpis kwalifikowany w e-dowodzie?

Podpis kwalifikowany – to podpis elektroniczny, będący zestawem danych, który może obejmować np. imię (imiona), nazwisko, numer PESEL. Powyższy zestaw danych znajduje się w kwalifikowanym urządzeniu do składania podpisu elektronicznego, (którym będzie również dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Dane służące do weryfikacji autentyczności podpisu kwalifikowanego zamieszczone są w specjalnym certyfikacie. Certyfikat ten będzie wydawany przez podmioty wpisane do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, będzie mógł do tego wykorzystać e-dowód. Będzie tam zapewniona przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwią składanie takiego podpisu. Dzięki temu osoba będzie miała jedną kartę (e-dowód), przy użyciu której będzie mogła złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny dowolnego dostawcy certyfikatów. Wgranie do e-dowodu danych umożliwiających złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego odbywać się będzie na warunkach rynkowych, gdy obywatel zakupi certyfikat kwalifikowany u wybranego dostawcy.

15. Co zrobić, gdy obywatel zgubi dowód, ale myśli, że jeszcze go znajdzie? Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów.

W przypadku czasowej utraty kontroli nad swoim dowodem osobistym, obywatel będzie mógł zgłosić za pomocą dedykowanych formularzy prośbę zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, bez konieczności unieważniania dowodu. Obywatel będzie miał możliwość dokonania takiego zgłoszenia osobiście w urzędzie lub drogą elektroniczną na stronie www.obywatel.gov.pl. Zawieszenie certyfikatów zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego. Status dowodu i warstwy elektronicznej zmieni się w systemie na ”ZAWIESZONY”. Czynności dokonane w okresie zawieszenia lub unieważnienia tych certyfikatów nie będą miały skutków prawnych. Obywatel będzie miał 14 dni na wysłanie elektronicznego zgłoszenia lub poinformowanie urzędu osobiście o ewentualnym odnalezieniu swego dokumentu i o cofnięciu zawieszenia certyfikatów i e-dowodu, jeśli tego nie zrobi, to po upływie 14 dni zawieszony dowód osobisty automatycznie zostanie UNIEWAŻNIONY bez możliwości zmiany tego w systemie.

Obywatel będzie mógł wysłać elektroniczne zgłoszenie zawieszenia e-dowodu jak i elektroniczne zgłoszenie cofnięcia zawieszenia swojego e-dowodu. W tym przypadku zawieszenie nastąpi natychmiast po podpisaniu zgłoszenia i wysłaniu do urzędu, bez udziału urzędnika. Druga usługa dedykowana będzie zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia e-dowodu w imieniu innej osoby. Wymagane będzie zarówno uwierzytelnienie do usługi jak i podpisanie zgłoszenia podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym oraz dołączenie dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do dokonania tej czynności. Dodatkowo zgłoszenie musi zostać zaadresowane do organu gminy, który wydał e-dowód. W tym przypadku zawieszenie nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez urzędnika.

W systemie pojawią się więc nowe, dedykowane dla tych zgłaszanych czynności formularze: Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego, Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego, Zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego, Zaświadczenie o zgłoszeniu cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego.

16. Co się zmieni w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego?

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia e-dowodu będzie możliwe jak do tej pory w urzędzie gminy czy w konsulacie.

Obywatel będzie miał możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia własnego dowodu osobistego przy użyciu dedykowanej do tego usługi elektronicznej. W sytuacji, gdy obywatel wyśle zgłoszenie utraty lub uszkodzenia własnego dowodu, system automatycznie unieważni dowód bez udziału urzędnika, a więc również w dni wolne od pracy. Dowód osobisty zostanie unieważniony razem z warstwą elektroniczną, co skutkuje koniecznością złożenia nowego wniosku o wydanie dowodu osobistego. System automatycznie wygeneruje i wyśle na skrzynkę ePUAP obywatela zaświadczenie o utracie dowodu.

Dodatkowo obywatel będzie miał możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, w imieniu dziecka lub podopiecznego, przy użyciu dedykowanej usługi elektronicznej. Należy pamiętać, że zgłoszenie elektroniczne o utracie lub uszkodzeniu, składane w imieniu dziecka lub podopiecznego musi zostać zaadresowane do wystawcy dowodu. Takie zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez urzędnika w godzinach pracy urzędu, a w przypadku pozytywnej weryfikacji, dowód zostanie unieważniony z datą przesłania zgłoszenia. Obywatel będzie mógł zadeklarować chęć otrzymania zaświadczenia o utracie dowodu oraz formę i miejsce jego odbioru.

Unieważnienie dowodu, gdy zostanie przekazany do urzędu przez osoby trzecie, pozostaje bez zmian.

17. Co ma zrobić obywatel, gdy zostaną mu ukradzione dokumenty?

Zgłoszenie zagubienia lub kradzieży e-dowodu będzie możliwe jak do tej pory w urzędzie gminy czy w konsulacie. Procedura unieważnienia dowodu przebiega jak do tej pory. Zgłoszenia będzie można dokonać również drogą elektroniczną, wykorzystując do tego celu dedykowane usługi – zostało to opisane w poprzednim pytaniu.

Jeśli obywatel zgłosi kradzież dokumentów na policję, nie będzie musiał oddzielnie powiadamiać o tym organu gminy. Informacja o zgłoszeniu kradzieży dowodu zostanie przesłana do organu gminy, a system na tej podstawie unieważni dokument.

18. Jakie usługi administracji publicznej wymagają uwierzytelnienia danych osoby, a jakie podpisu?

Obecnie większość usług wymaga podpisu, nawet jeśli usługa ma nam zwrócić jedynie informację z systemu. Na przykład w usługach „Sprawdź swoje dane w Rejestrze PESEL” lub „Sprawdź swoje punkty karne” w celu sprawdzenia swoich danych, obywatel musi podpisać wniosek o dostęp do usługi na platformie https://obywatel.gov.pl Natomiast w przypadku pisma ogólnego do urzędu i uzyskania informacji publicznej – tu obywatel może wysłać swój dokument bez podpisu.

19. Co się zmieni podczas odbioru dowodu osobistego przez obywatela?

Podczas odbioru dowodu z warstwą elektroniczną obywatel otrzyma formularz odbioru dowodu do podpisu oraz posiadacz dowodu otrzyma kopertę z kodem PUK (o zastosowaniu podobnym do tego w telefonie komórkowym). Aby można było korzystać z nowych funkcji e-dowodu, posiadacz dowodu będzie musiał ustawić w urzędzie swoje własne kody zabezpieczające. Kod 4-cyfrowy (PIN1) do profilu osobistego i kod 6-cyfrowy (PIN2) do podpisu osobistego. Ustalenie tych kodów (w podobny sposób do tego, które znamy przy ustalaniu kodów przy kartach do bankomatów) odbędzie się – zgodnie z decyzją posiadacza dowodu – w urzędzie przy odbiorze dowodu, albo później w dowolnym momencie, w tym lub innym urzędzie gminy. Osoby, które nie będą zainteresowane korzystaniem z nowych funkcjonalności profilu osobistego lub podpisu osobistego, nie będą musiały ich używać, ani aktywować certyfikatów, zachowując jednocześnie możliwość ich uruchomienia w okresie ważności dokumentu. Obywatel nie będzie musiał odebrać kodu PUK, koperta z tym kodem zostanie włożona do koperty dowodowej w urzędzie gminy. Posiadacz e-dowodu może w każdej chwili zgłosić się do urzędu i odebrać swój kod PUK.

Pamiętaj!! Kopertę z kodem PUK zawsze odbiera posiadacz dowodu osobistego. Tak samo kod PIN – ustala go zawsze tylko posiadacz. Ma to również zastosowanie w przypadku, jeśli posiadacz nie ukończył 18 roku życia. Nie ma możliwości, żeby rodzic odebrał kopertę z kodem PUK i ustalił kod PIN.

W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać zmiany swoich kodów PIN: w urzędzie lub przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej dokonanie takiej czynności. Aplikacja do zarządzania numerami PIN w e-dowodzie zostanie udostępniona do pobrania na stronie internetowej MSWiA. W przypadku, gdy posiadacz dowodu zapomni swoje numery PIN i po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN, będzie musiał wpisać kod odblokowujący PUK, i ponownie ustawić nowy kod PIN żeby móc korzystać z dostępnych funkcjonalności e-dowodu.

Jeżeli obywatel wprowadzi trzy razy błędnie kod PUK, przy samodzielnej próbie odblokowania certyfikatu, zostanie on całkowicie zablokowany.

Po zablokowaniu danego certyfikatu i po zablokowaniu kodu PUK poprzez trzykrotne błędne wpisanie go, certyfikat ten zostanie trwale zablokowany i nie będzie możliwości korzystania z niego. Obywatel będzie mógł, korzystać z drugiego certyfikatu o ile pamięta do niego kod PIN. Certyfikat potwierdzania obecności, niewymagający PIN, będzie nadal aktywny. W przypadku, gdy obywatel będzie chciał jednak korzystać z trwale zablokowanego certyfikatu, konieczna będzie wymiana e-dowodu. W sytuacji, gdy obywatel aktywował tylko jeden certyfikat, a drugiego nie, to w sytuacji, gdy zablokuje ten aktywowany a następnie zablokuje PUK, to aktywacja drugiego certyfikatu nie będzie już możliwa.

20. Jak będzie wyglądał e-dowód i kiedy go wymienić?

Nowe dowody będą zewnętrznie bardzo podobne do obecnych blankietów, warstwa elektroniczna będzie zawierała dane do identyfikacji i potwierdzenia tożsamości osoby, które są zamieszczone w widocznej warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Jest jeden wzór dowodu dla wszystkich obywateli. Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się od marca 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Ten proces wymiany nie dotyczy jednak dowodów wydanych bez określonej daty ważności (bezterminowych). Natomiast każdy posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał posługiwać się dowodem z warstwą elektroniczną, będzie mógł go wymienić bezpłatnie, jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.