WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Obowiązek zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem

  W związku ze zbliżającą się zimą i pojawieniem się pierwszych przymrozków, Urząd Gminy Władysławów przypomina o obowiązku zabezpieczenia przed zamarznięciem wodomierzy i innych urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnych szczególnie narażonyc na działanie mrozu. Obowiązek ten wynika zarówno z § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), a także z § 5, pkt. 4 umowy o dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków zawartej pomiędzy Gminą Władysławów a jej mieszkańcami.

Zestaw wodomierzowy oraz instalację wodociągową należy odpowiednio zabezpieczyć  przed spadkiem temperatury poniżej +4°C. stosując izolację cieplną (otulina, styropian, wełna mineralna) w sposób taki, by zapewnić możliwość przeprowadzenia kontroli działania  wodomierza oraz dokonania odczytu jego stanu.

Warto pamiętać, że każdy usługobiorca, który nie zabezpieczy odpowiednio wodomierza przed uszkodzeniem mechanicznym lub zaborem naraża się na wydatek równy kosztom zakupu i instalacji na swojej posesji nowego urządzenia pomiarowego.