WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XXI Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Władysławów. Wójt Gminy Elżbieta Klanowska z absolutorium!

W piątek, tj. 26 czerwca 2020 r., Radni Gminy Władysławów spotkali się na sesji absolutoryjnej. Podczas głosowania jednomyślnie i bez dyskusji udzielili Wójt Gminy Elżbiecie Klanowskiej najpierw wotum zaufania, a następnie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Od ubiegłego roku, przed głosowaniem nad absolutorium, Rada wysłuchuje również raportu o stanie gminy i udziela wotum zaufania. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w poprzednim roku, w szczególności zaś opisuje realizację wszelkich programów i strategii, a także uchwał rady gminy. Do raportu, który podczas sesji przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Rajczyk nikt nie zgłosił sprzeciwu, więc w kolejnym kroku Rada jednomyślnie podjęła decyzję o udzieleniu wotum zaufania dla Wójt Elżbiety Klanowskiej.

Procedura udzielenia wotum poprzedziła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, które przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Ressel. Dochody za 2019 rok zrealizowano w 99,96%, natomiast wydatki wykonano na poziomie 95%. Zanim udzielono absolutorium odczytano także m.in. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r., opinie Komisji Rady o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r., Uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z opinią w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 r., opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Władysławów za 2019 r. Komisje Rady Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Władysławów z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wyraziły pozytywne opinie co do przedłożonego sprawozdania. Regionalna Izba Obrachunkowa na wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielanie absolutorium Wójtowi za 2019 rok wyraziła także pozytywną opinię.  Po wysłuchaniu szeregu sprawozdań i opinii Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad udzieleniem absolutorium. Tutaj również wszyscy Radni byli zgodni co do pozytywnej oceny wykonania budżetu. Na ręce Wójt Elżbiety Klanowskiej złożono kwiaty i serdeczne życzenia. Radości i zadowolenia nie kryła Pani Wójt, która dziękowała nie tylko Radnym, ale też pracownikom urzędu i podległych jednostek organizacyjnych za wspólną pracę, wyrażając nadzieję na dalszą owocną i bezkonfliktową współpracę. Możemy być zadowoleni. Świadczy to o tym, że budżet został zaplanowany w sposób prawidłowy i wykonany w sposób prawidłowy – mówiła Wójt Elżbieta Klanowska.
W optymistycznym nastroju zakończono obrady XXI Sesji Rady Gminy Władysławów.