WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

STYPENDIUM WÓJTA – informacja o terminie składania wniosków

Wójt Gminy Władysławów zaprasza rodziców/ prawnych opiekunów uczniów szkół podstawowych dla , których Gmina Władysławów jest Organem Prowadzącym do składania wniosków o stypendium wybitne osiągnięcia.
Stypendia przyznawane są na podstawie:
1. Uchwały Nr 127/20 Rady Gminy Władysławów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dzieciom i młodzieży Stypendium Wójta Gminy Władysławów.
Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów , ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 113, 114. w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020r.

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Władysławów.
1. Stypendium przyznawane jest przez Wójta Gminy Władysławów za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i kulturalne.
2. Stypendium jest jednorazowe, ma charakter motywacyjny.
3.  Stypendium przyznaje się uczniowi, który spełnił co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) w roku szkolnym, za który przyznawane jest Stypendium, zdobył tytuł laureata od 1 do 3 miejsca albo finalisty od 1 do 3 miejsca konkursu lub olimpiady na szczeblu co najmniej powiatowym;
2) w roku szkolnym, za który przyznawane jest Stypendium, wykazał wybitne osiągnięcia w jednej z dziedzin nauki, kultury, artystycznym lub społecznym przynajmniej na szczeblu powiatowym;
3) z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną przynajmniej z jednego przedmiotu uzyskał maksymalną liczbę punktów.
4) za wysokie wyniki w nauce uczniowi, który:
a) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,60 – w klasach IV – VI,
b) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,30 – w klasach VII -VIII,
5) w roku szkolnym, za który przyznawane jest Stypendium wykazywał szczególne indywidualne zaangażowanie w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej jednocześnie reprezentując szkołę, której był uczniem oraz Gminę Władysławów.
6) posiada inne wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji, działalności artystycznej, działalności społecznej nie wymienione wyżej.
4. O Stypendium, o którym mowa w § 2 ust.3 pkt 1-4 mogą się ubiegać uczniowie klas IV – VIII – szkół podstawowych, dla których Gmina Władysławów jest organem prowadzącym.
5. O stypendium, o którym mowa w § 2 ust.3 pkt 5-6 mogą ubiegać się uczniowie klas I – VIII
1. Powyższe stypendium udokumentowane odpowiednim, wymaganym wnioskiem przyznaje Wójt Gminy Władysławów.
2. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium może się ubiegać:
1) nauczyciel;
2) dyrektor szkoły;
3) rodzic lub prawny opiekun dziecka.

Wniosek do pobrania kliknij tutaj.


Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów