WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Stypendium szkolne (socjalne) i naukowe 2017.

Wójt Gminy Władysławów informuje, że termin składania wniosków na stypendium wójta, stypendium szkolne upływa 15 września 2017 roku.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium szkolne:
– oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. sierpień 2017 r.)
– oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
– oświadczenie, zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
– ksero nakazu płatniczego za 2017 r. (kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł)
– wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
– odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymanej renty/emerytury
– oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
– oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej)
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł netto
Wnioski można pobrać z poniższych linków, w szkole oraz w Urzędzie Gminy w pok. 114.
Więcej informacji dostępnych pod numerem tel. 63 278 80 40.

Wniosek o stypendium szkolne.pdf

Oświadczenie 1.pdf

Oświadczenie 2.pdf

Oświadczenie 3.pdf

Wniosek o Stypendium Wójta.pdf