WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Budujemy, budujemy…!

Gmina Władysławów ma powody do zadowolenia, albowiem realizuje kolejną ważną dla mieszkańców gminy inwestycję, efekty której możemy już podziwiać… O czym mowa?!

W dniu 4 sierpnia 2020 r. podpisano pomiędzy Gminą Władysławów a firmą Trans-Spili Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym umowę na realizację zadania pn. ,,Budowa drogi dojazdowej Wandów-Władysławów”.
Gwoli przypomnienia Gmina Władysławów na wykonanie powyższej inwestycji pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę i ustalono wynagrodzenie zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym – 306 085,52 zł. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 308 085,52 zł, z czego 215 659,86 zł stanowi przyznane dofinansowanie.

Zakres robót związanych z budową wspomnianej drogi obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie, roboty konstrukcyjne, nawierzchniowe oraz wykończeniowe, elementy ulic i oznakowanie oraz inwentaryzację po wykonawczą. Wspomniana droga ma 0,599 km długości oraz 5 m szerokości. Obecnie roboty zmierzają ku końcowi, aczkolwiek zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin wykonania zadania upływa z dniem 10 listopada 2020 r.

Z uwagi na usytuowanie w sąsiedztwie przedmiotowej drogi terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, terenów rolniczych oraz terenów wskazanych do zalesienia, uznano za jeden z głównych celów poprawę bezpieczeństwa mieszkańców terenów przyległych pomiędzy Wandowem i Władysławowem. Droga łączyć będzie obręb ewidencyjny Mariantów z obrębem ewidencyjnym Władysławów, będącym siedzibą władz Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, będącego centrum życia kulturalnego. Celem rozłożenia natężenia ruchu, poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg i skrócenia czasu jazdy uznano realizację inwestycji za konieczną. Zły stan drogi gruntowej utrudniał szanse rozwojowe powstającej zabudowy mieszkaniowej, a także zniechęcał do podejmowania działalności przez nowe podmioty. Zdegradowana droga gruntowa stanowiła dla mieszkańców poważne utrudnienia w dostępie do lokalnych ośrodków administracyjno–gospodarczych, np. Przedszkola Gminnego we Władysławowie, Szkoły Podstawowej we Władysławowie, przychodni zdrowia, zakładów pracy, kościoła i cmentarza, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach zagrażających życiu – przejazd drogą gruntową służb ratowniczych był z uwagi na stan drogi utrudniony i wydłużony w czasie. W związku z powyższym priorytetem było podjęcie stosownych działań mających na celu racjonalizację układu komunikacyjnego, w tym budowę drogi gminnej usprawniającej dostęp mieszkańców Wandowa do Władysławowa. Zły stan techniczny drogi gruntowej generował większe koszty eksploatacji pojazdów, co przekładało się na większe zużycie paliwa, wzrost emisji spalin oraz uszkodzenia elementów zawieszenia pojazdów. Nierówności występujące na drodze powodowały zwiększenie poziomu hałasu i wibracji.

Realizacja ww. zadania inwestycyjnego z pewnością ułatwi życie mieszkańców obu miejscowości i zwiększy poczucie ich bezpieczeństwa jako użytkowników nowej drogi, wspomagając jednocześnie rozwój gospodarczy regionu.