WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zaproszenie do udziału w Misji gospodarczej

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie jako Partner projektu „Budowa i Promocja marki: Wielopolska Dolina Energii” ma zaszczyt zaprosić firmy branżowe z Wielkopolski Wschodniej do udziału w Misji gospodarczej przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw, która odbędzie się w dniach 23 – 24 września 2020 roku.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu.

Głównym celem misji jest nawiązanie współpracy pomiędzy firmami z Wielkopolski Wschodniej oraz zagranicznymi przedsiębiorstwami zainteresowanymi inwestycjami w naszym regionie. Konferencja oraz wizyty studyjne, które odbędą się podczas misji, będą okazją do zaprezentowania firmom z Niemiec potencjału gospodarczego Wielkopolski Wschodniej, jako regionu atrakcyjnego dla realizacji wspólnych projektów w sektorze energetyki odnawialnej i inteligentnych specjalizacji.

ARR S.A. w Koninie będzie gościć przedstawicieli niemieckich firm, działających w branży odnawialnych źródeł energii wiatrowych, fotowoltaicznych oraz innych alternatywnych form pozyskiwania energii.

Do udziału w misji ARR S.A. w Koninie zaprasza regionalnych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wymianą handlową, poznaniem nowych technologii i produktów oraz nawiązaniem współpracy handlowej z następujących branż:

Odnawialne Źródła Energii i nowoczesne technologie energetyczne, PKD: SEKCJA D DZIAŁ 35, SEKCJA C DZIAŁ 27, SEKCJA C DZIAŁ 28, SEKCJA E DZIAŁ 38
Przemysł jutra, PKD: SEKCJA C DZIAŁ 24, SEKCJA C DZIAŁ 25, SEKCJA C DZIAŁ 27, SEKCJA C DZIAŁ 28, SEKCJA C DZIAŁ 29, SEKCJA C DZIAŁ 30, SEKCJA C DZIAŁ 33

Udział w misjach przyjazdowych jest bezpłatny. Wstępny program misji przyjazdowych został załączony do niniejszego zaproszenia, natomiast szczegółowy program zostanie przekazany po zakwalifikowaniu firm do udziału w Misji. W Misji może wziąć udział maksymalnie 6 firm z Wielkopolski Wschodniej, po dwóch przedstawicieli na firmę.

Kryteria naboru firm, warunki udziału w Misji: do udziału w Misji zgłaszać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), które posiadają siedzibę firmy na terenie Wielkopolski Wschodniej, tj. subregionu konińskiego, powiaty: Miasto Konin, koniński, słupecki, kolski, turecki.
Udział w Misji dla MŚP stanowić będzie wsparcie de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
Nabór zgodnie z podanymi wyżej kodami sekcji PKD, wpisującymi się w wybrane obszary inteligentnych specjalizacji subregionu konińskiego: odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie energetyczne oraz przemysł jutra.
Warunkiem udziału w naborze będzie przesłanie/dostarczenie niezbędnych dokumentów, wypełnionych i podpisanych w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o naborze (formularz zgłoszeniowy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, wpis do KRS lub CEIDG, oświadczenie dot. RODO).
Kwalifikacja przedsiębiorstw, które będą spełniały wszystkie ww. wymagania formalne, następować będzie w oparciu o następujące kryteria: deklaracja chęci zorganizowania w swojej firmie wizyty studyjnej – 15 pkt.
kolejność złożenia formularza zgłoszeniowego – 10 pkt.

W przypadku otrzymania przez dwie lub więcej firm tej samej liczby punktów decydować będzie liczba punktów otrzymana za kolejność zgłoszeń, wg daty dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 września 2020 r.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Misji należy: dokonać rejestracji/wstępnego zgłoszenia pod nr telefonu: 691 724 562 lub 601 679 459, dostarczyć formularz zgłoszeniowy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, wpis do KRS lub CEIDG, oświadczenie dot. RODO do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Urzędu, biuro projektu pok. 323, ul. Zakładowa 4 62-510 Konin, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ww. dokumenty można również przekazać w formie elektronicznej (podpisane skany) na jeden z poniższych adresów e-mail:

monika.kasznia@arrknin.org.pl, malgorzata.matusiak@arrkonin.org.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować pod ww. numerami telefonu lub adresami e-mail.

Wynik naboru, tj. lista zakwalifikowanych firm oraz ewentualnie lista rezerwowa, zostaną opublikowane na stronie http://transformacja.arrkonin.org.pl . Zakwalifikowane firmy zostaną również poinformowane telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Monika Bielakowska – Kasznia   –    Kierownik Projektu
w projekcie WRPO 1.4.2 „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. +48 63 245 30 95

kom. +48 691 724 562
e-mail: monika.kasznia@arrkonin.org.pl

www.arrkonin.org.pl