WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Podziel się dobrocią i miłością…!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia i opieki które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
– dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
– mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielskiej nie jest im ograniczona ani zawieszona;
– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć nie tylko małżonkowie, ale i osoby samotne. Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem.
To tylko wstępne i bardzo ogólne informacje, jak zostać rodziną zastępczą.

Szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie tel.: 63 280 11 41
Zapraszamy do kontaktu z nami. Czekamy na Ciebie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
ul. Łąkowa 1, 62- 700 Turek

Z poważaniem

Sylwia Markiewicz – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku