WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sieć wodociągowa w Mariantowie rozbudowana

Gmina Władysławów zakończyła realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej, zaplanowanej i wykonanej zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami.

W dniu 6 października 2020 r. dokonano odbioru końcowego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ści Mariantów dz. o nr ewid. 254/2”. Prace związane z powyższym zadaniem rozpoczęto 7 sierpnia 2020 r., a zakończono z dniem 30 września 2020 r.

Zakres inwestycji obejmował budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 na długości 662,9 m. Jako uzbrojenie sieci wodociągowej zamontowano hydranty nadziemne DN80 oraz zasuwy umożliwiające odcięcie dopływu wody.

Wykonawcą wyżej wspomnianych prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z/s w miejscowości Zaremby. Całkowity koszt ww. przedsięwzięcia to 82 718,23 zł, w całości sfinansowany ze środków budżetu Gminy.

Odbiór końcowy ww. zadania miał miejsce w dniu 6 października 2020 r., został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Radnego Gminnego Arkadiusza Nowaka, Sołtys Mariantowa Krystyny Wróbel, Kierownika Referatu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Jarosława Szczapa, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Jacka Sochy. Firmę realizującą zadanie reprezentował Jakub Wawrzyniak.

Rozbudowana sieć wodociągowa w miejscowości Mariantów umożliwi zaopatrzenie w wodę nowo powstałe budynki mieszkaniowe i gospodarcze oraz usprawni istniejącą sieć wodociągową na ww. terenie.