WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sprzęt komputerowy do nauki zdalnej przekazany

Gmina Władysławów otrzymała grant w wysokości 75.000,00 zł, co stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych projektu w ramach podpisanej umowy         z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu’’ działania 1.1:,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu                o wysokich przepustowościach’’ dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 Za ww. kwotę udało się zakupić 35 laptopów. Sprzęt, zgodnie z zapisami ww. umowy został nieodpłatnie przekazany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych do użytkowania bezpośrednio szkołom podstawowym z terenu gminy Władysławów, a pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Zakup sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.