WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Pamiętaj o zabezpieczeniu wodomierza przed mrozem!

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WŁADYSŁAWÓW

W związku z nadchodzącą zimą i pojawieniem się pierwszych przymrozków, Urząd Gminy Władysławów przypomina o obowiązku zabezpieczenia przed zamarznięciem wodomierzy oraz innych urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnych narażonych na działanie mrozu. Obowiązek ten wynika z § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), oraz z § 5, pkt. 4 umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zawartej pomiędzy Gminą Władysławów, a jej mieszkańcami.
Zestaw wodomierzowy oraz instalację wodociągową należy odpowiednio zabezpieczyć przed spadkiem temperatury poniżej +4°C. stosując izolację cieplną (otulina, styropian, wełna mineralna) w sposób taki, by zapewnić możliwość przeprowadzenia kontroli działania wodomierza oraz dokonania odczytu jego stanu.
Warto również pamiętać, że każdy usługobiorca, który nie zabezpieczy odpowiednio wodomierza przed uszkodzeniem mechanicznym lub zaborem naraża się na wydatek równy kosztowi zakupu i instalacji na swojej posesji nowego urządzenia pomiarowego.