WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

ROZPORZĄDZENIE NR 16/21 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1-4, pkt 7, pkt 8a, pkt 8d i pkt 8f ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa łódzkiego, w powiecie sieradzkim,
w gminie Goszczanów, w miejscowości Gawłowice, dla którego obszar zagrożony chorobą,
przekracza granicę województwa wielkopolskiego, obejmując swym zasięgiem część powiatu
tureckiego oraz kaliskiego, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej
„obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:
1) w powiecie tureckim, w gminie Kawęczyn, miejscowości: Okręglica, Chocim, Głuchów;
2) w powiecie tureckim, w gminie Dobra, miejscowość Miłkowice.
3) w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek, miejscowości: Moskurnia, Gać Kaliska, Stary
Karolew;
4) w powiecie kaliskim w gminie Lisków, miejscowości: Trzebienie, Ciepielew, Budy
Liskowskie, Józefów, Swoboda.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust. 1, nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych
do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych
oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce
zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące
do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się
wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed
wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz
odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym
obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 1, zakazuje się:
1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu
lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok
i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób
lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
3. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia
zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
§ 3. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 1, poprzez
ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem
na żółtym tle o następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej
100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników
atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych
lub drogach wewnętrznych.
§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie
od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4
kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Turku,
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kaliszu, Staroście Tureckiemu, Staroście Kaliskiemu,
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Turku, Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kaliszu, Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym
terytorialnie nadleśnictwom, Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobra, Wójtowi Gminy Kawęczyn,
Wójtowi Gminy Koźminek, Wójtowi Gminy Lisków.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa
w § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Michał Zieliński

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 16/21 z dnia 9 kwietnia 2021