WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Bez wspólnego działania nie byłoby efektów. Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójt Elżbiety Klanowskiej

Sesja absolutoryjna to zaraz po sesji budżetowej, najważniejsza sesja w ciągu roku, podczas której Radni poddają ocenie nie tylko wykonanie finansów, ale także kierunki działania wyznaczane i realizowane przez władze gminy. Wójt Gminy Elżbieta Klanowska jednogłośnie otrzymała od Radnych zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium. 

Zanim jednak przystąpiono do procedowania nad przygotowanymi uchwałami Radni mieli okazję wysłuchać goszczącego na sesji Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego i rozwiać nurtujące wątpliwości. Po rozmowach i uchwaleniu porządku obrad można było przystąpić do prezentacji raportu o stanie gminy. Jest to dokument podsumowujący działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady gminy. Szczegółowego przedstawienia raportu dokonał Sekretarz Gminy Tomasz Rajczyk, opowiadając nie tylko o demografii gminy Władysławów, ale też inwestycjach zrealizowanych w ubiegłym roku, wśród których wymieniono m.in. budowę drogi dojazdowej Władysławów-Wandów, przebudowę drogi gminnej Tarnowski-Młyn, budowę drogi wewnętrznej w Głogowie, przebudowę drogi wewnętrznej w Kunach czy też inwestycje w oświetlenie uliczne. Po wysłuchaniu prezentacji Radni bez dyskusji i bez wątpliwości jednogłośnie udzielili wotum zaufania.

Podobnie jednomyślnie zagłosowano w sprawie udzielenia Wójt Gminy Elżbiecie Klanowskiej absolutorium jako wyrazu poparcia dla całokształtu działalności finansowej. Głosowanie to poprzedzone zostało prezentacją sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu, stosownymi opiniami, które odczytała Skarbnik Gminy Marzena Ressel. Ubiegłoroczne dochody Gminy Władysławów zostały w zrealizowane w kwocie 47.464.197,53 zł, co stanowi 104,34 proc. planu. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 43.222.581,55 zł. Rok 2020 zamknął się zatem nadwyżką w kwocie 4.241.615,98 zł, dzięki której Gmina nie musiała zaciągać planowanego na ubiegły rok kredytu w kwocie 700.000,00 zł. Bardzo serdecznie dziękuję za to absolutorium, ale przede wszystkim dziękuję za to, że uczestniczyliśmy wspólnie i wykonaliśmy dużą pracę w zakresie ustalania tego budżetu i jego realizacji, bo wiadomym jest, że w trakcie roku powstawały różnego rodzaju sytuacje, zdarzenia i musieliśmy wspólnie podejmować decyzje co do dalszej realizacji zadań…Cieszy mnie zaufanie z Państwa strony. Wiadomym jest, że bez Państwa pomocy nie udałoby się zrealizować tego budżetu. Zawsze, gdy jest współpraca w radzie z wójtem, to możemy osiągnąć tylko pozytywne efekty, dlatego bardzo proszę, działajmy tak dalej – mówiła Pani Wójt, dziękując jednocześnie wszystkim współpracownikom zaangażowanym w realizację budżetu.


Na ręce zarówno Wójt Elżbiety Klanowskiej, jak i Skarbnika Marzeny Ressel przekazano symboliczne kwiaty. Gratulacje i podziękowania złożyli także przybyli goście.