WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych.

Urząd Gminy Władysławów  powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

 • zbiorowego, ( dzieci dowożone są busem gminnym)
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.


Dowóz zbiorowy

Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez gminnego busa.  Wniosek należy składać do 25 sierpnia 2021roku.
Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2021 r.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów następujące dokumenty:

 • wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.


Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)


Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują od Wójta Gminy Władysławów dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie z Zarządzeniem Nr  KOR.0050.38.2020 Wójta Gminy Władysławów z dnia 24 lipca 2020 r. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym  a gminą Władysławów. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice byli dysponentami samochodu. Podstawą wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka jest Wniosek Nr 1 do Zarządzenia Nr KOR.0050.38.2020  Wójta Gminy Władysławów z dnia 24.07.2020). Wniosek  powinien być składany przez rodzica/ prawnego opiekuna za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca a w grudniu do ostatniego dnia zajęć, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2021/2022, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów  lub przesłać pocztą do dnia 25 sierpnia 2021r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2021/2022 –  wniosek stanowiący zał. Nr 1 do ww. zarządzenia
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Osoba do kontaktu zajmująca się dowozem dzieci niepełnosprawnych w Gminie Władysławów :

Alicja Olek – Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów, tel. 63-278-80-40.