WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Kolejna inwestycja zrealizowana

W gminie Władysławów we wtorek, tj. 28 września 2021 r., podziwiano oddaną do użytku inwestycję pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej Russocice-Malinie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie dróg gminnych Russocice-Malinie dz. o nr 70”.

W ramach inwestycji wybudowano drogę na odcinku 612 m, o szerokości 4 m. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze w granicach pasa drogowego, wykonanie robót ziemnych, położenie warstwy podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy oraz ustawienie oznakowania pionowego. Ponadto rozbudowano sieć wodociągową umożliwiającą zaopatrzenie w wodę na długości 706,8 m z rur PE o średnicy 110. Jako uzbrojenie sieci wodociągowej zamontowano hydranty nadziemne DN80 oraz zasuwy umożliwiające odcięcie dopływu wody.

Koszt realizacji przedsięwzięcia opiewa na kwotę 454.547,04 zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlane Anbud sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Prace rozpoczęto dnia 14 lipca 2021 r., zakończono natomiast z dniem 13 września 2021 r.

Odbiór końcowy ww. przedsięwzięcia został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Radnego Gminnego Arkadiusza Nowaka, Sołtysów wsi Russocice i Polichno: Stanisława Kacprzaka i Szczepana Iciek, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego, Inspektora branży wodociągowej Andrzeja Adamka oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Artura Smarzyńskiego. Firmę realizującą zadanie reprezentował Pan Andrzej Kantek.
Wybudowana droga z całą pewnością przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i poprawy ruchu na przedmiotowej drodze.