WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rozbudowa trwa…

Gmina Władysławów ma powody do zadowolenia, albowiem realizuje kolejną ważną dla mieszkańców gminy inwestycję. O czym mowa?!

Przypominając w dniu 1 lipca 2021 r. podpisano pomiędzy Gminą Władysławów a Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz umowę na realizację zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Leonia-Stefania-Kamionka”. Gmina Władysławów na wykonanie powyższej inwestycji pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 1.963.734,06 zł, z czego 1.570.987,24 zł stanowi przyznane dofinansowanie.
Zakres robót związanych z rozbudową wspomnianej drogi obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, cięcia pielęgnacyjne – podkaszanie krzewów, remont przepustów drogowych, studzienki ściekowe, poszerzenie nawierzchni jezdni, roboty nawierzchniowe, krawężniki i obrzeża, chodniki, remont odwodnienia drogi, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu, bariery ochronne. Wspomniana droga ma 2,085 km długości oraz 5 m szerokości. Obecnie roboty ,,idą pełną parą”, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin wykonania zadania upływa z końcem 2021 r.

Przedmiotowa droga posiadała jezdnię o nawierzchni twardej, wykonanej z betonu asfaltowego, zniszczoną, posiadającą znaczne odkształcenia plastyczne oraz deformacje strukturalne podłoża gruntowego. Początek drogi to skrzyżowanie z drogą powiatową 3221P w km 0+000 w miejscowości Kamionka, koniec natomiast to skrzyżowanie z drogą powiatową 4475P w km 2+085 w miejscowości Leonia. Z uwagi na lokalizację w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Władysławów terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, terenów rolnych użytkowanych rolniczo, które przedmiotowa droga będzie obsługiwać, czyni tereny te atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, w sąsiedztwie także autostrada A2.

Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, a także celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszych, zminimalizowania zdarzeń drogowych oraz polepszenia komfortu wszystkich użytkowników przedmiotowej drogi Gmina Władysławów podjęła starania, by rozbudować przedmiotową drogę, wspomagając jednocześnie rozwój gospodarczy regionu.