WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Władysławów zaprasza do udziału w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Ruszył nabór na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Władysławów na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane obecnie PPGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PPGR.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PPGR.

Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, (w godzinach pracy Urzędu Gminy: 7:15–15:15), w terminie do 27 października 2021 r. 

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Informacje dodatkowe:

  1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:

  • przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia,

  • sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem zostanie przekazany na okres nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,

  • opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,

  • opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Władysławów.

  1. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu TUTAJ

Kontakt w sprawie programu: tel. 63 280 46 30 – Pani Agnieszka Król

Informacje dodatkowe:

  • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,

  • do oświadczeń i zgód można dołączyć również dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w danym PPGR, co ułatwi procedurę weryfikacyjną,

  • oświadczenia należy składać łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wyborze sprzętu

Zgoda na przetwarzanie danych PPGR

Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego

Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu