WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rozbudowana droga gminna Leonia-Stefania-Kamionka już służy mieszkańcom

Gmina Władysławów, mimo zbliżającego się wielkimi krokami końca roku 2021, nie zwolniła tempa w swoich działaniach, albowiem zakończyła zgodnie z przyjętymi założeniami realizację kolejnego zadania inwestycyjnego. O czym mowa?

W dniu 22 grudnia 2021 r. odbył się odbiór techniczny inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Leonia-Stefania-Kamionka”. Prace nad realizacją ww. zadania rozpoczęto 30 lipca 2021 r., natomiast owocny finał robót nastąpił z dniem 17 grudnia 2021 r.

Zakres robót związanych z rozbudową wspomnianej drogi obejmował min. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, cięcia pielęgnacyjne, remont odwodnienia drogi, poszerzenie nawierzchni jezdni, roboty nawierzchniowe, krawężniki, zjazdy i wjazdy na pola, chodniki, perony autobusowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, ustawienie oznakowania pionowego i poziomego oraz roboty wykończeniowe. Łączna długość rozbudowanej drogi to 2,085 km, o szerokości 5 m.
Wykonawcą ww. przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z siedzibą w Kaliszu. Całkowity koszt inwestycji to 1.963.055,48 zł. Gmina Władysławów pozyskała z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w kwocie 1.570.444,38 zł. Pozostałą część całkowitej wartości przedsięwzięcia stanowi wkład własny Gminy Władysławów.

Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, a także celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszych, zminimalizowania zdarzeń drogowych oraz polepszenia komfortu wszystkich użytkowników przedmiotowej drogi Gmina Władysławów podjęła starania, by rozbudować przedmiotową drogę, wspomagając jednocześnie rozwój gospodarczy regionu. Przedmiotowa droga ułatwi dostęp do drogi powiatowej prowadzącej do Władysławowa będącego siedzibą władz Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury – centrum życia kulturalnego, nadto ułatwi dostęp do innych lokalnych instytucji, szkół, przychodni zdrowia, zakładów pracy, kościoła i cmentarza. Przedmiotowa droga skróci czas jazdy nie tylko okolicznych mieszkańców, ale przede wszystkim służb ratowniczych, zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów i poziom hałasu oraz wibracji.

Życzymy, by rozbudowana droga służyła mieszkańcom miejscowości Leonia, Stefania i Kamionka oraz wszystkim jej użytkownikom przez długie lata, ale przede wszystkim usprawniła komunikację w ww. miejscowościach i poprawiła bezpieczeństwo w ruchu drogowym.