WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Szkoła Podstawowa w Natalii pod patronatem Św. Jana Pawła II 

W 102. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II – 18 maja – Szkole Podstawowej w Natalii nadano imię tego wielkiego Polaka. Placówka otrzymała także swój sztandar, będący najważniejszym szkolnym symbolem, a całości dopełnił hymn, który odtąd towarzyszyć będzie uczniom i gronu pedagogicznemu podczas ważnych uroczystości. 

Na to wydarzenie społeczność szkolna z Natalii czekała wiele lat. Starania o nadanie imienia placówce rozpoczęły się przed dwoma laty, ale plany trzeba było odsunąć w czasie ze względu na trwającą pandemię. O nadanie Patrona wnioskowała Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd uczniowski. W uzasadnieniu podkreślono, że Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla wszystkich i wybitną postacią współczesnych czasów. Doniosłość jego dzieła w krzewieniu idei pokoju, pojednania i miłości między ludźmi, narodami i religiami, doceniana jest przez cały świat. Młodzież potrzebuje autorytetów i przewodników. Dokonania Patrona będą motywowały dzieci i młodzież do szczególnego wysiłku oraz szczególnej odpowiedzialności w procesie kształtowania i doskonalenia własnych charakterów. Decydując się na wybór Św. Jana Pawła II na Patrona szkoły w Natalii, brano pod uwagę jego mądrość, głoszoną naukę, niekwestionowany autorytet moralny, wkład w budowanie cywilizacji, miłości oraz patriotyzm. Zarówno Rada Pedagogiczna, jak i Rada Rodziców oraz Samorząd uczniowski wyrazili przekonanie, że dzięki nadaniu szkole tego imienia, uzyska ona swoją indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, a obrzędowość związana z Patronem wzbogaci tradycje szkoły.

Uroczystość nadania szkole imienia rozpoczęła się od Mszy Świętej, koncelebrowanej przez ks. prał. ppłk. Krzysztofa Karpińskiego i ks. Marcina Węckowskiego, podczas której poświęcono doniosły symbol szkolnej społeczności – sztandar. O tym, jak ważne jest posiadanie Patrona mówiła w swoim wystąpieniu dyrektor Szkoły Podstawowej w Natalii – Aneta Jaszczak. W budynku podstawówki zamieszczono także pamiątkową tablicę, która przypominać będzie o Patronie, który dla uczniów i nauczycieli stał się drogowskazem. ,,Jan Paweł II będzie prawdziwym przewodnikiem dla uczniów, a dla nas nauczycielem, jak być dobrym patriotą. Papież w licznych dokumentach, przemówieniach i podczas spotkań z młodzieżą mówił o obowiązkach wychowawczych, edukacyjnych rodziców, nauczycieli, instytucji kościelnych i państwowych. Wzywał też młodzież do podjęcia trudu pracy nad własnym charakterem i wierności prawom bożym oraz ludzkim. Szczególnie podkreślał rolę wychowania rozumianego jako rodzenie się nowego człowieka” – zaznaczała Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska. 

Uchwałę Rady Gminy Władysławów o nadaniu imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Natalii odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Władysławów Krystyna Michalak, natomiast Akt nadania imienia na ręce Pani Dyrektor Anety Jaszczak złożyła Wójt Gminy Elżbieta Klanowska.

Po części oficjalnej, życzeniach i gratulacjach od przybyłych gości, m.in. Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Szewczyńskiego, Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Roberta Popkowskiego, podziękowano wszystkim, którzy wspierają Szkołę Podstawową w Natalii. Następnie przyszła pora na występy artystyczne przygotowane przez uczniów. W piękny sposób muzyką, słowem i tańcem przybliżyli oni postać Św. Jana Pawła II, jego dzieciństwo oraz drogę do świętości.