WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Umowa na budowę nowej drogi w Wyszynie podpisana

W dniu 27 września 2022 r. podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Elżbietą Klanowską reprezentującą Gminę Władysławów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Ressel a Wykonawcą Andrzejem Kantek reprezentującym Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie umowę o roboty budowlane na wykonanie inwestycji pn. „Budowa ulic Bolesława Chrobrego i Stanisława Poniatowskiego w Wyszynie wraz z odwodnieniem” w ramach przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej na odcinku 546,54 m.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem następujące prace: wycinkę drzew, odhumusowanie terenu i roboty ziemne, zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejących sieci, ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, wykonanie ścieków przykrawężnikowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, regulację wysokościową istniejących obudów sieci podziemych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych oraz humusowania przyległego terenu, a także usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną SN oraz nN.

Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 27 września 2022 r. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną ofertą Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto 2.542.758,27 zł. Gmina Władysławów na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskała 2.285.675,02 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Realizacja niniejszego zadania przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa drogowego i pieszych.