WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XLIV Sesja Rady Gminy Władysławów 

Przyjęcie budżetu na 2023 rok było najważniejszym punktem obrad XLIV Sesji Rady Gminy Władysławów. Radni byli w tej kwestii jednomyślni. 

Zanim jednak przystąpiono do procedowania uchwał zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Wójta Gminy Władysławów w okresie międzysesyjnym. Przedstawiła je Sekretarz Gminy Anna Feliks. Następnie przyjęto zmiany w budżecie na 2022 rok i poprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Bez wątpienia jednak najważniejszym punktem było rozpatrzenie projektu przyszłorocznego budżetu. Dochody ustalono w nim na poziomie 44,5 mln zł, zaś wydatki to kwota 49,9 mln zł. Na inwestycje Samorząd zamierza przeznaczyć 14,3 mln zł. ,,Ten budżet na rok 2023 to wyjątkowo trudny budżet do skonstruowania. Uszczerbek w dochodach będących wpływami z podatku PIT to ponad 2 mln zł. Różnicę pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami w tym roku z trudem zamknęliśmy kwotą ponad 5 tys. zł. Wiadomo, że to wydatki bieżące decydują o tym, jaka jest jakość życia na terenie naszej gminy – im są mniejsze, tym większą kwotę możemy przeznaczyć na inwestycje” – wskazywała Wójt Gminy Elżbieta Klanowska. 

W przyszłorocznym budżecie nie zabraknie zadań, które pozwolą minimalizować koszty i wprowadzać programy oszczędnościowe. Planowana jest m.in. wymiana dachu na Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie, wciąż aktualny jest również zamiar termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia. W budżecie na przyszły rok ujęto także środki finansowe na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na realizację zadań: ,,Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów” – etap II”; ,,Budowa drogi dojazdowej w m. Russocice dz. o nr ewid. 3891/1”; ,,Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Chylin”; ,,Budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Felicjanów dz. nr 386/11”; ,,Budowa drogi gminnej Tarnowski Młyn”; ,,Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka”; ,,Budowa drogi wewnętrznej ul. Lecha w m. Władysławów wraz z odwodnieniem”; ,,Budowa drogi wewnętrznej ul. Kolskiej w m. Wyszyna wraz z oświetleniem działka o nr geod. 175/7”; ,,Budowa drogi wewnętrznej w m. Russocice dz. geod. nr 324/7, 250”; ,,Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jabłonna nr działki 144”; ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Małoszyna”, ,,Dostosowanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Natalia”, ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Natalia” oraz ,,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Chylinie, Szkole Podstawowej w Kunach i Szkole Podstawowej w Wyszynie”. Ponadto w roku 2023 r. kontynuowane będą inwestycje pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów” – etap I”; ,,Budowa ulic Bolesława Chrobrego i Stanisława Poniatowskiego w Wyszynie wraz z odwodnieniem w ramach przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej”; ,,Budowa drogi w miejscowości Olesin”, ,,Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi” oraz ,,Rozbudowa garażu OSP w Chylinie”. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Gminy jednogłośnie podjęto decyzję o przyjęciu projektu budżetu na 2023 rok. 

Podjęto także uchwały w sprawie m.in: wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków; pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 840, 841 położonych w obrębie 0017 Russocice, jednostki ewidencyjnej Władysławów, powiat turecki do gminnego zasobu nieruchomości pod nową oczyszczalnię ścieków.

Podczas sesji padło pytanie o to, czy Gmina zamierza przejąć orkiestrę dętą i wymienić strażackie mundury na inne. Takie bowiem rozmowy toczyć się miały podczas spotkania opłatkowego Zarządu Gminnego ZOSP, które zorganizowano w Natalii. Radny Mirosław Janiak podkreślał, że chciałby, aby orkiestra wciąż posługiwała się strażackimi symbolami – tak w umundurowaniu, jak i w nazwie. Na powyższe wątpliwości Wójt Elżbieta Klanowska wyjaśniła: ,,Nie chce nikomu nic zabierać, ani inaczej zarządzać Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Władysławów. Ma ona ponad stuletnią historię, grają w niej pokolenia rodzin i jedyne co chcę zrobić, to wszelkimi siłami i środkami utrzymać tę orkiestrę i wzbogacać oraz umacniać. Dużym wyzwaniem był COVID-19, bo nie mogła się orkiestra spotykać i tutaj składam podziękowania dla kapelmistrza Andrzeja Kujawy, że udało się zebrać orkiestrę w całość. Członkowie orkiestry powrócili do prób i mogą uświetniać uroczystości kościelne czy państwowe. Jak Państwo wiecie staramy się pozyskiwać zewnętrzne środki i to samo czynię w kierunku orkiestry. Orkiestra to nie tylko instrumenty, które można przestawiać, to są żywi ludzie – osoby dorosłe i dzieci, które mają także swoją pracę i szkołę. To wiele pokoleń. Nie są to już czasy, że członkowie orkiestry mogą wyjść sobie z pracy w danym momencie, muszą też mieć czas na reakcję i kapelmistrz musi mieć czas, aby zwołać odpowiednią liczbę osób na daną uroczystość”. Samorząd Gminy Władysławów złożył nawet stosowny wniosek na dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2023” na zadanie pod nazwą „ Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy GOK-u we Władysławowie”.
Sesję zakończono życzeniami szczęśliwego nowego roku.