WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XLV Sesja Rady Gminy Władysławów 

W czwartek, tj. 2 lutego 2023 r., na pierwszych w tym roku obradach spotkali się Radni Gminy Władysławów. Wśród poruszanych spraw były m.in. zmiany w budżecie oraz sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Czwartkowa sesja rozpoczęła się od przedstawienia i przyjęcia porządku obrad, po czym Sekretarz Gminy Anna Feliks przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Władysławów za okres międzysesyjny, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania uchwał Rady Gminy. ,,Mamy początek działalności w nowym roku, wiele zadań już jest rozpoczętych. Tam gdzie mamy dokumentacje złożono już wnioski o dofinansowanie” – wskazywała Wójt Elżbieta Klanowska. 

Przyjęte przez Radnych uchwały dotyczyły m.in. zmian w budżecie, projektu wspierania rodziny w gminie Władysławów na lata 2023-2025, nadto przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów, zgłoszenia sołectw Natalia, Polichno i Russocice do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Radni rozpatrzyli też projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Jest to istotna kwestia, ponieważ jak zaznaczyła Wójt Elżbieta Klanowska, Gmina ma obowiązek kontrolowania czy mieszkańcy w sposób odpowiedni odprowadzają ścieki. ,,Raz na dwa lata będziemy to weryfikować. Już w 2023 roku kontrolerzy z urzędu gminy dotrą do mieszkańców sprawdzając stosowne dokumenty” – wskazała Pani Wójt.