WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych,przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów.

Zasady naboru do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Szczegóły rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów określone są poniżej.

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW Przedszkolnych w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ Władysławów

Zasady naboru do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 1. Od 1-go marca 2018 roku rusza rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Władysławów składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie do 28 lutego 2018 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w przedszkolu (oddziale przedszkolnym), do którego dziecko uczęszcza.
 3. Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Władysławów prowadzona będzie tradycyjnie tzn. papierowo. Szczegóły postępowania zostanę podane na tablicach informacyjnych szkół i przedszkola przed rozpoczęciem rekrutacji. 
 4. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe (załącznik nr 1)
 5. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała Nr190/17 Rady Gminy Władysławów w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
 6. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Władysławów określa Zarządzenie  Nr KOR.0050.9.2018 Wójta Gminy Władysławów z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których gmina Władysławów jest organem prowadzącym.

 

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów.Od 1-go lutego można zapisywać dzieci do klas I szkoły podstawowej.
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci:
  a. 7 – letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  b. 6 – letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 3. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wypełnione zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. Postępowanie rekrutacyjne (uzupełniające) o przyjęcie na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie.
 5. Kryteria przyjęć określa Uchwała Nr 191/17 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 6. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie  Nr KOR.0050.9.2018 Wójta gminy Władysławów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których gmina Władysławów jest organem prowadzącym.

6. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzona tradycyjnie papierowo.  Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej

P.O. Alicja Olek

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2018-2019