WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Kultura

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W początkach XVIII w. do Władysławowa przybyli osadnicy z Niemiec wyznania luterańskiego. Oni to w 1775 roku otrzymali pozwolenie od właściciela Władysławowa Hrabiego Aleksandra Gurowskiego. „ …. Sz PP Ewangelistom niniejszym dokumentem czyni się wiadomo: Jż na fundamencie prawa y sprawiedliwości przychyleiąc się do żądania PP Ewangelistów Ewangelistów obywatelow miasta Władysławowa pozwalam im tymże mieście moim Dziedzicznym postawienie Domu wygodnego do ich nabożeństwa y dotego wiecznemi czasy rezygnuje im plac według ich potrzeby, aby zaś mieli ciż PP Ewangelistowie przyswojeń chęci powiększenia mieszkających liczby, na tenże Dom do Boskiej Chwały, przyrzekam im z borów moich Drzewa y czymkolwiek zaydzie możność dopomodz im racze. Datt WładysławowieDnia 4 Października 1775 r. Aleksander Gurowski ” Świątynia służy wiernym blisko 100 następnych lat. W roku 1872miejscowy garbarz Karl Wilhelm Kneifel, który w obliczu ciężkiej choroby ufundował nowy kościół, przez wiernych nazywanym „kościołem Kneifla”.

Zbudowany na planie wydłużonego prostokąta z cegły na podmurówce z kamienia polnego. Zbór ten pełnił rolę świątyni do 1945 roku. Przez następne lata zaniedbany – niszczał. W roku 1974 zrodził się pomysł wykupienia kościoła. Mijają kolejne lata. W 1978 roku Urząd Gminy we Władysławowie wykupił obiekt od Konsystorza Ewangelickiego. W roku 1983 rozpoczęto opracowywanie dokumentacji. Część prac remontowych wykonał oddział Budowlano- Montażowy WZSR z Turku, pozostałe prace remontowe – miejscowi rzemieślnicy pod nadzorem inż. Józefa Kurca z Turku.

23 maja 1986 roku hejnał z wieży kościoła ewangelicko- augsburskiego zainaugurował Dzień Działacza Kultury w woj. konińskim, a tym samym nowy rozdział w historii obiektu.

Gminny Ośrodek Kultury w okresie styczeń – grudzień 2023 roku organizował imprezy zgodnie z przyjętym harmonogramem m.in.: Koncert zimowy, spektakle teatralne adresowane do dzieci i młodzieży, program ferii zimowych, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Kobiet dla Klubu Seniora we Władysławowie, konkursy plastyczne związane z pielęgnacją tradycji wielkanocnych, 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja, Gminny Dzień Dziecka, Jarmark w Wyszynie – współorganizacja, program Wakacje 2023, Dni Władysławowa- Muzyczny Port Władysławów, Dożynki Gminno-Parafialne w Tarnowskim Młynie – współorganizacja, Dzień Papieski, warsztaty związane z Bożym Narodzeniem, spotkania wigilijne, uroczystości jubileuszowe, spotkania i imprezy cykliczne w Klubie Seniora we Władysławowie.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi bezpłatne zajęcia stałe w pracowni plastycznej i sekcjach
(muzycznej, gitary, szachowej, tanecznej z elementami baletu) dla około 190 stałych uczestników.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka Publiczna Gminy Władysławów jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Jest miejscem rozwoju kulturalnego, edukacyjnego, informatycznego oraz miejscem samorealizacji, przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.
Biblioteka działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 marca 1997 roku, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora.

Działalność Biblioteki opiera się na realizacji zadań statutowych i polega na gromadzeniu, opracowywaniu i przechowywaniu materiałów bibliotecznych, zakupie nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnianiu księgozbioru o aktualnie obowiązujący harmonogram lektur, udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, ocenie posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności
w środowisku i dokonywaniu niezbędnych selekcji, informatyzacji procesów bibliotecznych, tworzeniu katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów, funkcjonowaniu katalogu on-line, promocji zbiorów bibliotecznych oraz samej biblioteki, działalności informacyjnej i biograficznej oraz kulturalno-oświatowej poprzez organizację różnych form pracy z czytelnikiem, użytkownikiem.

Aktywnie promowana jest Biblioteka w mediach społecznościowych – Facebook. Na bieżąco umieszczane są ważne, nowe informacje oraz komunikaty. Liczne posty promują księgozbiór, nowości wydawnicze czy zachęcają do udziału w różnych akcjach. Biblioteka jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanego księgozbioru, który jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiada zbiory o charakterze
uniwersalnym, obejmującym literaturę piękna polską i obcą, literaturę popularnonaukową, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych.

Księgozbiór biblioteki liczył w 2023 roku 15675 woluminów.
Struktura księgozbioru ogółem (stan w dniu 31.12.2023 r.):
– literatura piękna dla dzieci – 4010 wol.
– literatura piękna dla dorosłych – 9057 wol.
– literatura niebeletrystyczna – 2608 wol.

Zarejestrowano w bibliotece w 2023 roku 743 czytelników, reprezentujących wszystkie grupy wiekowe.
W ciągu całego ubiegłego roku wypożyczono na zewnątrz 11 812 książek.

Biblioteka prowadzi przez cały rok rejestrację czytelników, rejestrację wypożyczeń książek na zewnątrz i na miejscu, rejestrację wypożyczeń czasopism na miejscu i na zewnątrz. Świadczy usługi informacyjne, biblioteczne i bibliograficzne. Tworzy kartotekę regionalną w oparciu o lokalną prasę. Biblioteka posiada 100% skomputeryzowanego księgozbioru.

Biblioteka prowadzi również różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej. Opiera się na promocji czytelnictwa i kultury wśród mieszkańców gminy, szczególnie zjednując sobie młodych czytelników. Biblioteka organizuje cykliczne spotkania z dziećmi, przyjmuje wycieczki dzieci szkolnych i przedszkolnych, mających na celu zapoznanie z biblioteką i jej zbiorami, organizuje konkursy: plastyczne, czytelnicze, fotograficzny, recytatorski dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży, zimowe hece, czyli ferie w bibliotece, wakacyjne spotkanie dla czytelników, wakacyjne spotkania dla dzieci, gry i zabawy biblioteczne.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Władysławów

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Władysławów