WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

ZHP Władysławów

Rys historyczny harcerstwa na terenie gminy Władysławów.

Szkoła Podstawowa Władysławów

Wiosną 1921 roku Roman Kotarski wraz z Henrykiem Łukaszewskim, który był drużynowym drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Turku i  z Wacławem Gronertem, uczniem Szkoły Powszechnej we Władysławowie, wspólnie zorganizowali 1 Drużynę Harcerzy im. Piotra Skargi przy Szkole Powszechnej we Władysławowie. Drużyna należała do hufca Tureckiego a Komenda Chorągwi znajdowała się w Łodzi. Pierwszą funkcję drużynowego pełnił Roman Kotarski, przybocznym był Edmund Olek a zastępowymi byli Zygmunt Woźnicki, Wacław Gronert oraz Stanisław Ozga. Opiekunem drużyny był ks. kan. Marjan Włostwoski i nauczyciel Szkoły Podstawowej pan Owoc a hufcowym Wiktor Nowakowski, który był referantem broni w Starostwie Powiatowym w Turku. Po Romanie Kotarskim drużynowym był Edmund Olek a następnie Jan Prosek i Thiem Otto. Drużyna miała 3 zastępy i liczyła około 25 harcerzy. Zbiórki odbywały się dwa razy w tygodniu, lecz nie posiadano harcówki. W 1923 roku Roman Kotarski zorganizował drużynę rzemieślniczą, czyli starszo-harcerską, jako 2 Drużyna Harcerska im. H. Dąbrowskiego we Władysławowie. Natomiast ta drużyna należała do hufca Koło a jej opiekunem był dr Feliks Strone.

Oficjalnie Drużyna im. Księdza Piotra Skargi we Władysławowie została założona 4 maja 1924 roku przez ówczesnego hufcowego druha H. Łukaszewskiego, kiedy to z inicjatywy ks. Włostowskiego połączono 1 Drużynę Harcerską im. Ks. Piotra Skargi oraz 2 Drużynę Harcerską im. H. Dąbrowskiego. W 1928r liczebność drużyny wynosiła około 20 osób. Drużynowym był Thiem Otto, zastępowymi Ignacy Burszewski i Józef Browarny. Opiekunem był  ks. Włostowski.

Od 1931r. w 5 Drużynie Harcerskiej im Piotra Skargi drużynowym był Thiem Otto, przybocznym został Eugeniusz Gronowski (Gronert), w tym czasie zastępowymi byli Jan Michalak , Michał Siwek, Zygmunt Wiertlewski i Tadeusz Kubisiak.

W 1934r. drużyna liczyła 4 zastępy i została przeniesiona do Hufca Konin.

Drużynowym był Jan Bukowiecki a zastępowymi: Konstanty Starakiewicz, Michał Siwek, Jan Michalak i Henryk Bukowiecki. Opiekunem w tym czasie po śmierci ks. Włostowskiego został Dominik Zarudzki nauczyciel Szkoły Podstawowej.

W 1937r. drużyna otrzymała od Komendy Hufca Konin 16 karabinów. Instruktorem został Stanisław Niewiadomski. 30.IV.1938 r. rozkazem Komendy Chorągwi Łódzkiej został mianowany drużynowym 5Drużyny Harcerskiej Eugeniusz Gronowski (Gronert) a po nim Konstanty Staszkiewicz i Michał Siwek.

Od 1938 r. opiekunem drużyny był Stanisław Kusiak kierownik Szkoły Podstawowej.

Dnia 7 stycznia 1939 r. druh drużyny im. Ks. Piotra Skargi Eugeniusz Gronert oddaje urząd drużynowego Thiemowi Ottonowi z powodu pilnego wyjazdu.

21 stycznia 1945 r. Władysławów został oswobodzony przez wojska sowiecki. Już w lutym 1945r. kierownik Szkoły Powszechnej Wacław Gronert chciał zalegalizować drużyny harcerskie w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Turku. 2 marca 1945r. uzyskano pozwolenie na wszczęcie pracy w drużynie. Opiekunem drużyny został Wacław Gronert, a drużynowym zostaje powołany Jerzy Czaja. Ze względu na brak wykwalifikowanych drużynowego, drużynowi ciągle się zmieniają. 18 maja 1945r. Józef Nowak obejmuje drużynę, po nim Jak Goboła a następnie Lech Słodziński. 8 września 1945r. opiekunem drużyny zostaje ks. Edward Rutkowski. Natomiast 2 maja 1946r. na podstawie protokołów Rady Pedagogicznej Szkoły Powszechnej we Władysławowie opieka nad drużyną została powierzona nauczycielowi Tadeuszowi Drzewieckiemu. Nowym drużynowym od lipca 1946r. mianowanym przez Hufiec Turek zostaje Władysław Hilczer. W grudniu 1946r 5 Drużyna im. Piotra Skargi we Władysławowie liczyła 20 harcerzy, a zbiórki odbywały się w każdą niedzielę. Drużyna została podzielona na 4 zastępy, którym nadano godła. Godła te były nadane według własnych pomysłów harcerzy. Zastępy te, to:

– Zastęp I „Jeleni”, którego zastępowym był Wacław Iciek,

– Zastęp II „ Turkawek”, którego zastępowym był Henryk Wawrzyniak,

– Zastęp III „ Kogutów”, którego zastępowym był Jerzy Kolasiński,

– Zastęp IV „ Lisów”, którego zastępowym był Mieczysław Kulig.  

Dnia 1, 2, 3 maja 1947 drużyna wzięła udział w defiladzie i Mszy Świętej.

Zbiórki odbywały się w Sali, która znajdowała się w domu katolickim , którą przeznaczył na ten cel ks. proboszcz kapitan i kapelan drużyny Józef Dunaj. Rada drużyny coraz bardziej się rozwijała, w skład rady wchodzili:

– Tadeusz Drzewiecki-  opiekun,

– Władysław Hilczer – drużynowy oraz kronikarz,

– Jerzy Kolasiński –  sekretarz i przyboczny,

– Stefan Pławiński – drużynowy oraz bibliotekarz,

– Wojciech Łuczak – skarbnik,

– Józef Figiel- magazynier,

– Kazimierz Wawrzyniak – drużynowy, gospodarz,

– Zdzisław Andrzejewski – drużynowy,

– Eugeniusz Kubiak – drużynowy,

– Wojciech Zasadziński – drużynowy.

Rada drużyny postanowiła w końcu zakupić sztandar dla drużyny, którego nie posiadali. W tym celu konieczne było utworzenie Koła Przyjaciół Harcerzy przy drużynie. 18 maja 1948r. zatwierdzono Koło Przyjaciół Harcerzy  przez Komendanta Hufca Czeremzińskiego. Wacław Wojewoda został pierwszym przewodniczącym Koła Przyjaciół Harcerzy. 4 lipca 1948 roku dzięki staraniom Rady Drużyny i KPH zakupiono sztandar dla drużyny. Ufundowany był przez mieszkańców Władysławowa. Projekt sztandaru wykonała plastyczka z Warszawy Alicja Nowak. Na piersi godła państwowego, awers sztandaru orzeł Władysława Łokietka, znajdowała się wizerunek Madonny – Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem. Na rewersie sztandaru „Krzyż Harcerski” i napis „ZHP CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA, HUFIEC TUREK, 5 DRUŻYNA HARCERZY IM. KS. PIOTRA SKARGI – WŁADYSŁAWÓW”.

Fotografia nr 1. Fotografia własna. Sztandar.

Na grocie drzewca znajdowała się „Lilijka” harcerska z literami O.N.C. haft na sztandarze wykonały siostry zakonne z Uniejowa, które lekko zahaftowały wizerunek Madonny, aby władze polityczne nie robiły problemów.

Fotografia nr 2. Fotografia własna. Sztandar 5 Drużyny harcerskiej im. ks. Piotra Skargi.

Poświęcenie sztandaru odbyło się 4 lipca 1948 r. w obecności władz harcerskich, politycznych oraz administracyjnych z powiatu i gminy.

We wrześniu zostaje powołana żeńska drużyna harcerska. Opiekunem drużyny zostaje Piotr Chankiewicz.  PCK zostaje włączony do drużyny harcerskiej. 31 sierpnia 1949r. opiekunką drużyny żeńskiej zostaje p. Jadwiga Drzewiecka, a drużyny męskiej Jerzy Kolasiński. Ilość harcerzy 5 Drużyny Harcerskiej im. Ks. Piotra Skargi wynosi 100 harcerzy, podział na chłopców i dziewczęta jest taki sam – po 50 harcerzy.

1 grudnia 1949 Tadeusz Drzewiecki przestaje pełnić funkcję opiekuna 5 Drużyny Harcerskiej im. Ks. Piotra Skargi, ponieważ do października 1956 roku następuje okres stalinowski. Dekretem państwowym Związek Harcerstwa Polskiego zostaje zlikwidowany a w jego miejsce powstaje Organizacja Harcerska wzorowana na radzieckich pionierach. W tym okresie historia Sztandaru jest bardzo ciekawa. Ówczesne władze zakazały takich symbolik Ojczyzny, chciały zniszczyć sztandar, lecz on zaginął. Tadeusz i Jadwiga Drzewieccy ukrywają sztandar w bezpiecznym miejscu, dopóki nie będzie bezpieczny.  Z tego tytułu Jadwiga Drzewiecka dostaje specjalne podziękowania od Hufca z Turku za uratowanie od zniszczenia sztandaru, które znajdują się w aneksie.

Jednak w okresie stalinowskim harcerze nie przestają pracować, działają tajnie i pomagają poza zajęciami szkolnymi.

23 lutego 1957 r.  druh Zdzisław Andrzejewski otrzymuje zezwolenie od Komendy Hufca Harcerskiego w Turku na zorganizowanie drużyny. 14 marca 1957r.  powołana zostaje pierwsza drużyna harcerska po okresie stalinowskim.

13 grudnia 1957r. zmarł były drużynowy druh Eugeniusz Gronowski. Cała 5 Drużyna Harcerska im. Ks. Piotra Skargi oddała mu hołd. Po tym wydarzeniu zbiórki odbywały się regularnie, dwa razy w tygodniu, natomiast Rada Drużyny obradowała 4 razy w miesiącu. Podczas zbiórek odbywały się specjalne szkolenia członków drużyn, zdobywanie sprawności oraz podwyższanie stopni harcerskich. Organizowano również gry i zabawy harcerskie, tzw. kominki, podchody, wieczernice oraz biwaki. Robiono również dużo imprez z przypadających okoliczności jak: Dzień Dziecka, 1 maja, Warty honorowe.

W 1958r. drużyna męska liczyła 4 zastępy, a zbiórki odbywały się regularnie w każdy poniedziałek. Drużyna żeńska dostaje upomnienie od Rady Pedagogicznej o wystąpienie do hufca o rozwiązaniu drużyny.

W 1959r. przy drużynie harcerskiej zostaje zorganizowany zastęp strażacki, do tego celu wysłano na specjalne szkolenia druha Krzysztofa Drzewickiego oraz Konrada Pławińskiego, które odbyło się na obozie strażackim.          

W grudniu 1963r. powstaje drużyna zuchów. Opiekunem była Wiesława Kujawińska.

W 1964 opiekę nad drużyną harcerską przejmuje Alojzy Drzewiecki a drużynową drużyny żeńskiej jest Lucyna Zielińska a zuchów Eugenia Drzewiecka. Organizowane są polowania na zające, gdzie harcerze bardzo chętnie biorą udział. W kwietniu 1964r. odbył się III Zjazd Harcerski. W tym celu odbyło się ognisko na rynku we Władysławowie dla uczczenia 20-lecia P.L.

 Drużyna harcerska liczy ok. 60 harcerzy. W 1965 roku we wrześniu drużyna harcerska organizuje „Harcerski strat” dla harcerzy z całego powiatu tureckiego. Drużyna starannie się do tego przygotowywała, zbiórki obywały się regularnie dwa razy w tygodniu. Drużyna męska liczyła 37 członków. Natomiast drużyna żeńska  liczyła 3 zastępy z klas V i VI. W 1966 drużyna żeńska z powodu braku harcówki spotyka się u drużynowej Maciaszek, wpływa to ujemnie na pracę drużyny. W drużynie męskiej zbiórki odbywają się sporadycznie z braku harcówki. Drużyną opiekuje się Tadeusz Drzewiecki. Sprzęt strażacki jaki został ofiarowany drużynie męskiej zostaje oddany OSP z porozumieniem z Komendą Hufca w Turku. 

1.IX.1970 komendantem Ośrodka Władysławów został Alojzy Drzewiecki a drużynowymi Ewa Dachman – drużynowa 7DH imieniem Królowej Jadwigi, Eugenia Drzewiecka – drużyna zuchów, Waldemar Feliniak – drużynowy 5DH imieniem ks. Piotra Skargi, Irena Kałużna – drużyna zuchów

Harcerze brali udział w uroczystościach  gminnych jak obchody 1 maja, rocznice państwowe, kuligi, rajdy, Święto pieczonego ziemniaka

Zbierali składkę na odbudowę zamku Królewskiego w Warszawie.

Wizytacja Szczepu przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej ZHP przez:

Dh Zygmunta Olszaka –  kierownik referatu harcerskiego Komendy Chorągwi Wielkopolskiej

Dh Jadwiga Kaźmierczak  – Komenda Hufca w Kaliszu

Dh Jerzy Jaworski  – Komenda Hufca w Koninie

Dh Henryk Stasiak – z-ca komendanta Hufca w Turku

      

W 1973r. Ośrodek Władysławów został przekształcony w Gminny Związek Drużyn.

Komendantem został dh Waldemar Feliniak. W skład Gminnych Związków Drużyn weszły wszystkie drużyny z całej gminy .

Skład Komendy Ośrodka:

Waldemar Feliniak – komendant,

Alojzy Drzewiecki – z-ca komendanta,

Tadeusz Grzelak – członek,

Ewa Dachman – członek,

Irena Kałużna – członek.

Liczba  drużyn powiększała się o drużyny ze szkół w Chylinie, Wyszynie, Kunach, Natalii, Polichna, Międzylesia, Stefanii.

Kadra drużynowych powiększyła się: Grzelak Sabina , Knychalska Irena, Kurczoba ( Gostyńska) Krystyna, Markowska Elżbieta, Wojtkowiak Krystyna, Tomaszczyk Halina, Gierba Kazimierz, Stasiak Antoni.

1 sierpnia 1975r powołana została Chorągiew Konińska ZHP a w każdej gminie powstał samodzielny Hufiec ZHP. Gminny Związek Drużyn rozkazem Komendy Chorągwi w Koninie został przekształcony w Hufiec Władysławów.

Waldemar Feliniak – komendant,

Barbara Krych – z-ca komendanta,

Tadeusz Grzelak – członek,

Halina Tomaszczyk – członek,

Waldemar Michalak – członek.

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Gierba

Krystyna Wojtkowiak,

Krzysztof Orlikowski.

W tym czasie druhowie aktywnie uczestniczyli w zbiórkach, drużyna rozrosła się do takich rozmiarów, że utworzone zostały dwie kolejne, mianowicie:  25 DH i 26DH. Cały Hufiec liczył blisko 240 harcerzy, a w samym Władysławowie było ich już 140. Początkowo istniały trudności w pracy z tak dużą rzeszą harcerzy i zuchów. Jednak z pomocą drużynowym przyszli starsi harcerze, którzy opuścili już mury szkoły: Elżbieta Nejman, Lidia Kubiak, Jolanta Nejman, Waldemar Michalak, Tadeusz Słodziński, Waldemar Popielarz, Zdzisława Początek[Bialecka] Krzysztof Orlikowski, Bożena Antczak. Czynne zaangażowanie starszych druhów pozwoliło na dalszy rozwój i propagowanie idei harcerskiego braterstwa. W latach 70-tych jako drużynowi pracowali tacy nauczyciele jak: Ewa Dachman (7DH), Irena Kałużna (prowadziła drużynę zuchową), Genowefa Drzewiecka (drużyna żeńska), Alojzy Drzewiecki (drużyna męska) i Waldemar Feliniak (5DH). Czas działalności drużynowych można zaliczyć do niezwykle płodnych. Spod ich ręki wyszło wielu młodych ludzi, którzy nigdy nie zapomnieli czasu spędzonego w murach szkoły i w harcerstwie. Lata siedemdziesiąte obfitowały bowiem w liczne rajdy, obozy i zloty. W pamięć druhów szczególnie zapadł obóz wędrowny, który miał miejsce w lipcu 1980r. a podczas którego harcerze piechotą pokonali drogę Włocławek – Grunwald.

W 1976r. na okres jednego roku funkcje komendanta Hufca pełnił Tadeusz Kolebuk. Od 1977 do 1982 Komendantem Hufca ZHP został ponownie Waldemar Feliniak.

Bożena Antczak – z-ca komendanta,

Józef Stefański – członek,

Barbara Krych – członek,

Tadeusz Grzelak – członek.

 

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Gierba

Krystyna Wojtkowiak,

Krzysztof Orlikowski.

 

Rada Hufca:

Zdzisława Białecka[Poczatek]

Irena Kałużna,

Barbara Kaczorowska,

Krystyna Kurczoba (Gostyńska),

Jolanta Nejman ( Słodzińska),

Halina Olek,

Krzysztof Orlikowski.

Elżbieta Pasturczak

Rafał Różycki,

Tadeusz Słodziński,

Bożena Słodzińska ( Banak),

Krystyna Wojtkowiak,

Grażyna Wasilewska(Jóźwiak).

 

W tym okresie działało 8 Drużyn Harcerskich i 11 Drużyn Zuchowych tj. 380 zuchów i 235 harcerzy ( sprawozdanie do  Komendy Chorągwi 1980r) instruktorów 33 osoby.

Na wniosek Rady Hufca w dniu 16.11.1981 został zlikwidowany Hufiec z dniem 1.02.1982r. We Władysławowie pozostała 5 DH i 3DH. Pozostałe drużyny z Gminy Władysławów podlegały bezpośrednio pod Hufiec Turek.

Ten czas obfitował też w zaangażowanie w służbę harcerską wielu nowych drużynowych, którzy byli jednocześnie nauczycielami szkoły podstawowej. Pojawiły się więc takie nazwiska jak: Urszula Berlińska, Elżbieta Feliniak, Halina Olek, Maria Urbaniak, Dariusz Kowalczyk. W następnych latach drużyny harcerskie zyskują takich oddanych druhów i nauczycieli jak: Jolanta Zając, Maria Zając, Magdalena Klimas, Dorota Zasada, Danuta Hartman, Anna Kowalczyk, Grażyna Jóźwiak, Bożena Kubicka, Grzegorz Grzelak, Mirosława Hilczer, Agata Zendlewicz, Kazimierz Gierba, Antoni Stasiak. Dzięki wielkiemu hartowi ducha drużynowego Feliniaka czas ten bez wątpienia można nazwać złotym okresem w historii władysławowskich drużyn harcerstwa. To jego zaangażowanie i zapał sprawiały, że uczniowie chętnie wstępowali w szeregi harcerstwa. Druh Feliniak mimo trudności finansowych zawsze starał się aby harcerze choć raz w roku mogli uczestniczyć w obozach, kuligach, czy choćby biwakach harcerskich. Imponująca liczba harcerzy zawsze brała udział w obchodach świąt narodowych, oddając hołd ofiarom wojen i wielkim Polakom. Harcerski sztandar był jednocześnie sztandarem szkoły (do roku 2000), a przy nim wartę zawsze pełnili najwierniejsi harcerze i harcerki.

Wraz z reformą szkolnictwa z 1999r., która wprowadzała nowy typ szkół – gimnazja harcerskie drużyny z Władysławowa zmniejszały swą liczebność. Podział szkół, który następuje we Władysławowie wpłynął bez wątpienia na kryzys, który dotknął harcerstwo.

We Władysławowie powstał VII szczep Harcerski.

Od 1982 do 1990 działała 5 DH i 3 DH.

Od 1991 do 1997 działała 4DH i 3DH.

Od 1998 do 2006 działała 3DH i 2DH.

Drużyny w tym czasie pracowały zgodnie ze Statutem. Zdobywały stopnie harcerskie, organizowały wieczornice, andrzejki, kuligi, zabawy w terenie, Święto pieczonego ziemniaka, Rajdy Wiosny a podsumowaniem były obozy harcerskie i biwaki w każdym roku na terenie gminy i nad morzem dla wyróżnionych.

Harcerze brali czynny udział w obchodach Świąt Państwowych i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Władysławów.

 

Harcerze od 1970r. uczestniczyli w następujących obozach, rajdach i zimowiskach:

1971 r. – obóz w Gosławicach,

             – obóz w Żeronicach,

             – rajd wiosenny Koło.

1972r.  – Rajd Przyjaźni Ogólnopolski Konin,

            – Rajd – Spotkanie Turystyczne Młodzieży

            – biwak na terenie gminy,

            – obóz w Mikorzynie organizowany przez Ośrodek Władysławów.

1973r. – Powiatowy Rajd Wiosenny w Brudzewie,

            – Jesienny Zlot w Żabikowie,

            – Ogólnopolski Zlot Przyjaźni w Międzychodzie,

            – biwak na terenie gminy.

-1974r  – obóz w miejscowosci Ostrowo k/Przyjezierza

              – Rajd Przyjaźni Kalisz,

              – Rajd Wiosny,

              – Rajd Przyjaźni ogólnopolski Piła,

              – Wiosenny Zlot Młodzieży Kazimierz Biskupi,

              – biwak na terenie gminy.

-1975r. – obóz w Lubstowie,

              – obóz wędrowny w Kołobrzegu,

              – biwak w lasach Gminy Władysławów.

-1976r. – Rajd Turystyczny,

              – Rajd Młodzieży Szkolnej Konin,

              – obóz Pilichowice,

              – biwak na terenie gminy.

-1978r.  – zimowisko we Władysławowie,

-1979r.  – zimowisko we Władysławowie,

              – 3 obozy wędrowne po ziemi konińskiej (Pyzdry, Gniezno).

-1980r.  – obóz wędrowny Grunwald,

              – Rajd Młodzieżowy Tur,

              – Rajd młodzieżowy krajoznawczy Konin,

              – zimowisko we Władysławowie,

              – Rajd Wiosny,

              – Zlot drużyn na Święto Pieczonego Ziemniaka,

              – 4 obozy wędrowne po ziemi konińskiej

-1982r   – 3 biwaki na terenie Gminy Władysławów,

-1983r.  – Zlot Hufca z okazji X rocznicy nadania imienia Hufca,

              – zimowisko we Władysławowie,

              – obóz w Trzepcinach, k/Tucholi

-1984r.  – obóz w Zaniemyślu organizowany przez szczep Władysławów,

              – kolonia zuchowa w Zaniemyślu pod namiotami,

              – obóz harcerski w Niemczech,

-1985r.  – obóz w Białogórze,

              – obóz w Niemczech.

-1986r.   – Zlot 70lecia Hufca Turek,

               – obóz w Przybrodzinie ( 2 turnusy).

-1987r.   – obóz w Przybrodzinie,

               – obóz międzynarodowy „Malta”,

               – obóz w Niemczech.

-1988r.  – obóz w Kołobrzegu,

              – obóz w Niemczech,

-1989r.  – obóz w Polańczyku,

-1990r.  – obóz w Przybrodzinie ( 2 turnusy),

              – obóz w Niemczech.

-1991r.  – obóz w Przybrodzinie,

              – obóz w Niemczech.

-1992r.  – Zlot Chorągwi Wielkopolskiej w 80leciu ZHP,

              – obóz w Przybrodzinie,

              – obóz w Niemczech.

-1993r.  – obóz w Przybrodzinie,

              – biwak na Smolinie.

-1994r.   – obóz wędrowny Złocieniec – Kołobrzeg – Koszalin,

               – biwak na Smolinie.

-1995r.   – obóz wędrowny Szczecin – Świnoujście – Dziwnów – Kamień Pomorski,

               – obóz wędrowny Pobrzeże Słowińskie,

               – zlot 80 lecia na ziemi Turkowskiej.

– 1996r.  – obóz po ziemi gdańskiej,

               – obóz Lębork- Miastko,

               – obóz Szczecinek – Koszalin,

               – biwak Wylatkowo.

– 1997r.  – Zlot szczepu Władysławów – 75 lecie ZHP Władysławów,

               – biwak w lesie w miejscowości Ruda,

               – obóz wędrowny Szczecin- Dziwnów,

               – obóz wędrowny  PrzezSlowinski Park  Narodowy

-1998r.  –  biwak w lesie w miejscowości Józinki,

              – obóz w Grecji (Camping Odyseja),

              – obóz wędrowny Rumia- Hel- Władysławowo- Gdańsk,

              – zimowisko we Władysławowie.

-1999r.  – biwak  w Anastazewie,

              – obóz Hiszpania-Majorka.

-2000r.  – biwak w Anastazewie,

              – MDP Spartakiada Sport, Uśmiech, Zdrowie w Trzemesznie.

-2001r.  – biwak w Anastazewie,

              – MDP Spartakiada w Słupcy.

-2002r.  – biwak w Dębkach,

              – biwak w Anastazewie,

              – MDP Spartakiada Trzemeszno.

-2003r.  – biwak w Dębkach,

              – biwak w Anastazewie,

              – start Harcerski,

              – MDP Spartakiada Trzemeszno.

– 2004r. – biwak w Dębkach,

              – MDP Spartakiada Trzemeszno.

– 2005r. – biwak w Dębkach,

              – Harcerski bieg „sztandar Hufca Turek” Lubiatów z hufcem Koło,

              – Zlot Hufca,

              – MDP Spartakiada Trzemeszno.

– 2006r. – biwak w Dębkach,

              – Bieg o drużynę Sztandarową Hufca

              – MDP Spartakiada Trzemeszno.

– 2007r. – biwak w Dziwnowie,

              – zimowisko we Władysławowie.

– 2008r. – zimowisko we Władysławowie,

               – Rajd Kołaczkowo.

– 2009r. – Rajd Kołaczkowo.

– 2010r. – Rajd Kołaczkowo.

– 2011r. – Rajd Oborniki , biwak  k/Uniejowa

– 2012r. –  biwak w Przyjezierzu.

 

Drużynowi i czynnie zaangażowani w pracę harcerską na terenie Gminy Władysławów w latach 1970 – 2012:

Adamiak Mirosław

Adamek Jadwiga

Adamek Jolanta

Adamek Maria

Antczak Bożena

Babiarczyk Krystyna

Banaszak Danuta

Bednarek Elżbieta

Berlińska Urszula

Białecka (Początek) Zdzisława

Bińkowska Teresa

Ciemniewska Wacława

Dachman Ewa

Drzewiecka Jadwiga

Drzewiecka Genowefa

Drzewiecki Alojzy

Drzewiecki Tadeusz

Cieślak Jolanta

Feliniak Waldemar

Feliniak Elżbieta

Ficner Lidia

Frasunkiewicz Elżbieta

Gierba Kazimierz

Gierba Mariola

Gostyńska Krystyna

Gronowski Jacek

Grzelak Bogusława

Grzelak Grzegorz

Grzelak Katarzyna

Grzelak Piotr

Grzelak Sabina

Grzelak Tadeusz

Hartman Danuta

Hilczer Mirosława

Hilczer Mirosław

Jaśniewska Maria

Jaśniewska Halina

Jesiołowska (Krych) Barbara

Jóźwiak Dorota

Józwiak Grażyna

Kaczmarek Lidia

Kaczorowska Barbara

Kamińska Danuta

Kałużna Irena

Kaszyńska Alicja

Kasprzak Iwona

Karska Małgorzata

Katarzyniak Barbara

Klimas Magdalena

Knychalska Iren

Kolasińska Elżbieta

Kolasiński Zenon

Kolebuk Tadeusz

Kosmalska Jadwiga

Kowalczyk Anna

Kowalczyk Dariusz

Kośla Zdzisława

Kubiak Lidia

Kubicka Bożena

Maciaszek Grzegorz

Maciaszek Jadwiga

Maciaszek Jolanta

Maliński Sławomir

Markowska Elżbieta

Michalak Elżbieta

Michalak Waldemar

Miling Bozena

Łukaszewska Elżbieta

Naparty Bogdan

Niedźwiecka Irena

Niewiada  Ilona

Nowak Ewa

Olek Halina

Orlikowski Krzysztof

Pasturczak Elżbieta

Początek Jacek

Płóciennik Anna

Pływacz Jolanta[Michalak]

Popielarz Małgorzata

Popielarz Waldemar

Prusinowski Piotr

Rajczyk Alfred

Rosiak Maria

Różycka Ewa

Różycki Rafał

Rudzka Aurelia

Sadyś Zdzisław

Siwiński Zbigniew

Słodzińska (Banak) Bożena

Słodzińska (Nejman) Jolanta

Słodziński Tadeusz

Stasiak Antoni

Stasikowska Edyta

Stefański Józef

Stefańska Mirosława

Świerk Mirosława

Świerk Wanda

Tomaszczyk Halina

Trocha Urszula

Urbaniak Maria

Wróblewska Danuta

Walasek Bożena

Wieczorkiewicz Halina

Wojdyńska Barbara

Wojtkowiak Krystyna

Wojnarowska Anna

Wolak Janusz

Wysocka Magdalena

Zasada Dorota

Zając Jolanta

Zając Maria

Zając Krzysztof

Zendlewicz Agata

Zielińska (Nejman) Lucyna

 

Działalność VII Szczepu w Szkole Podstawowej we Władysławowie w latach 2010/2015

W roku szkolnym 2010/2011 reaktywowano V Drużynę Harcerską im ks. Piotra Skargi, oraz Gromadę Zuchową „Leśne Skrzaty . Przeprowadzono szereg akcji mających na celu nabór nowych druhów w szeregi ZHP przy Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego we Władysławowie. Głównym inicjatorem przywrócenia w szkole działalności ZHP był obecny dyrektor tej szkoły , były harcerz dh Daniel Kusz. Wyzwanie prowadzenia drużyn harcerskiej i zuchowej podjęły się : dh Jolanta Zając , dh Dorota Zasada, dh Małgorzata Karska, dh Alicja Kaszyńska, dh Iwona Kasprzak, dh Ewa Szczecińska oraz dh Magdalena Wysocka prowadząca Drużynę Harcerską w Gimnazjum im. Ks. J. Twardowskiego we Władysławowie. Obecnie tworzymy VII Sczep, jesteśmy szczepem w pełnym umundurowaniu ze  Sztandarem 5DH.

Podejmowaliśmy wiele akcji zarobkowych, z których dochód przeznaczono właśnie na umundurowanie:

-„Akcja Znicz”- sprzedaż zniczy

-Akcja „Fartuszki”- szyliśmy i sprzedawaliśmy fartuszki na Pikniku Rodzinnym

-Akcja Flaga”- szyliśmy i sprzedawaliśmy Flagi Narodowe i Maryjne

Cykliczne formy naszej działalności to:

-Udział w uroczystościach patriotycznych – 11 Listopada, 3 Maja- pełnienie warty, odbiór wiązanek, oprawa Mszy Św. ze Sztandarem

-Udział w Harcerskich Startach w Turku

-Akcja Inter Marche- pomoc w pakowaniu zakupów zarabiając na składki członkowskie

– Betlejemskie Światełko Pokoju- przekazywane do Urzędu Gminy i do Parafii Russocice

-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

– Stała współpraca z Nadleśnictwem Turek i Kołem Łowieckim „Sokół” w Tuliszkowie

-Cyklicznie organizujemy nocne , zimowe biwaki w szkole, oraz rajdy piesze w okresie wiosenno-letnim

-Systematycznie prowadzimy zbiórki drużynowe, ucząc się , bawiąc i pląsając.

-Organizujemy tematyczne uroczystości drużynowe: Mikołajki, Andrzejki, wieczory poetyckie.

-Uczestniczymy w kursach i warsztatach dla instruktorów

-Pamiętamy o osobach starszych i samotnych niosąc zawsze okolicznościowe życzenia i własnoręcznie wykonane upominki .

Dzięki przychylności  dyrektora Daniela Kusza pozyskaliśmy miejsce i środki na własną Harcówkę z czego jesteśmy dumni.

Opracowała: Iwona Kasprzak

 

Szkoła Podstawowa Stefania

W Szkole Podstawowej  w Stefanii Drużyna Zuchowa powstała we wrześniu 1964r. Istniała do czerwca 1977r. (rozwiązano szkołę). Założycielką drużyny była dh Halina Tomaszczyk.

Zbiórki zuchowe odbywały się raz w tygodniu. Zuchy zdobywały sprawności zuchowe. Spotykały się z zuchami z Władysławowa w dniu święta pieczonego ziemniaka oraz na wspólnych podchodach.

Brały udział w Alertach, w zlotach i uroczystościach organizowanych przez Komendę Hufca w Turku.

 

Szkoła Podstawowa Polichno

Drużyna powstała w 1968r. W Szkole Podstawowej w Polichnie do czerwca 1977r drużyną harcerską a później zuchową opiekowali się dh Teresa Zagozda  a następnie dh Kołaciński.

Od września 1977r. do czerwca 2000r. drużyną zuchową opiekowała się dh Halina Tomaszczyk. Była to 22 Drużyna Zuchowa a jej nazwa to  „Czerwone Muchomorki”.

Zuchy brały udział w zlocie Drużyn Zuchowych w Koninie. Zostały nagrodzone dyplomem „Mistrzowska Drużyna Zuchowa” oraz otrzymały drugi dyplom za najładniej zaśpiewaną „ Piosenkę zuchową”. Organizatorami byli  min. dh komendant hufca z Turku, dh Andrzejewski z Władysławowa i dh Waldemar Feliniak oraz Hufiec z Konina.

„ Czerwone muchomorki” uczestniczyły w koloniach zuchowych w Zaniemyślu organizowanych przez Komendę Hufca Turek oraz komendanta Waldemara Feliniaka. Zuchy zdobywały sprawność zuchowa „Indianina”. Komendant obozu dh Waldemar Feliniak został przez zuchów spętany i wzięły do niewoli. Gdy spełnił warunki zuchów, został uwolniony. Były to piękne przeżycia wszystkich uczestników obozu.

Zuchy brały udział w Alertach, zlotach organizowanych przez Komendę Hufca w Turku. Odbywały się wspólne spotkania zuchów i harcerzy z Władysławowa podczas składania obietnic zuchowych i harcerskich organizowanych przez komendanta Waldemara Feliniaka.

W pracy drużyny zuchowej pomagały dh Zdzisława Kośla i dh Danuta Hartman.

 

Szkoła Podstawowa Wyszyna

Drużyna prowadziła działalność ideową i wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Harcerze pracowali na terenie szkoły i środowiska. Brali udział w czynnych uroczystościach szkolnych, gminnych i powiatowych. Czynnie uczestniczyli w rajdach turystycznych, obozach i ogniskach.

Zdobywali odznaki i stopnie harcerskie oraz wyróżnienie i nagrody w konkursach piosenki harcerskiej.

Harcerze naszej drużyny wykonali mapę województwa konińskiego, zapoznali się z zabytkami ziemi konińskiej.

W Dniu Instruktora tradycyjnie organizowano „kominek harcerski” połączony z grami i konkursami.

W Święto Zmarłych harcerze pełnili wartę przy grobie nauczyciela Kusiaka poległego w obozie zagłady.

Organizowaliśmy „ Wieczornice Harcerskie: zapraszając różnych ciekawych ludzi, którzy przekazywali nam swoje wspomnienia i doświadczenia.

W czasie zimy harcerze i zuchy dokarmiali ptaki i zwierzęta. Harcerze uczestniczyli w ogólnospołecznej akcji opieki nad ludźmi „złotego wieku”.

Liczba harcerzy w poszczególnych latach była różna od 30-66.

Instruktorzy zuchowi: Danuta Kamińska, Halina Jaśniewska, Ilona Niewiada, Beata Dusza (Śliwka), Anna Rosiak (Katarzyniak).

Instruktorzy 28 DH: Jadwiga Kosmalska, Grażyna Wasilewska (Jóźwiak), Maria Jaśniewska, Helena Barczyńska, Barbara Wiertlewska ( Strzelec), Maria Łacińska (Zając), Barbara Jesiołowska (Krych), Bożena Miling, Maria Rosiak.

Opracowała: dh Maria Rosiak

 

Szkoła Podstawowa w Chylinie na podstawie wspomnień dh Tadeusza Grzelaka i dh Sabiny Grzelak.

Drużyna została założona jesienią 1961 roku nosiła nr 14DH. Drużynowym był dh Tadeusz Grzelak i prowadził drużynę do 1973r. W związku z reorganizacją powstała Gminna Szkoła Zbiorcza. Drużyny przeszły do Gminnego Związku Drużyn.

Drużynowy w tym czasie organizował: biwaki harcerskie (Ruda, Kamionka), przyrzeczenia harcerskie, święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Alerty naczelnika ZHP, wieczornice podczas których harcerze zdobywali stopnie i sprawności harcerskie.

W ramach drużyny była orkiestra harcerska (1962-1965) oraz zastęp akrobatyki sportowej. Dh Tadeusz Grzelak dalej zajmował się harcerzami w latach 1973-1982 zajmował funkcję we władzach GZD KH Władysławów. Był komendantem obozów wędrownych ( Pogorzelica , Kołobrzeg, Ustronie Morskie). W 1968r powstała drużyna zuchów. Drużynowymi byli  Krystyna Struś (Wojtkowiak), Teresa Kołacińska, Irena Knychalska, Mirosława Stefańska i Sabina Grzelak.

 

Szkoła Podstawowa w Małoszynie na podstawie wspomnień dh Antoniego Stasiaka.

Antoni Stasiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Małoszynie w latach 1962-1973. Instruktor ZHP (książeczka Słuzbowa instruktorska seria C021968). Pełnione funkcje: drużynowy 58 DH w Małoszynie. Stopień instruktorski – phm. Ukończone kursy dla instruktorów – Kiekrz k/ Poznania.

Prace drużynowa prowadziłem w latach 1962-1973. Wcześniej w latach 1960-1962 jak wynika z informacji uzyskanych od byłej harcerki M. Stasiak i nauczycielki pracującej w tych latach w Szkole podstawowej w Małoszynie pani Teresy Janeczek, drużynę prowadził nauczyciel miejscowej szkoły nieżyjący już p. Zenon Tomczyk.

Prace w drużynie, które prowadziłem polegały min. na :

– prowadzeniu zbiórek harcerskich na terenie szkoły,

– organizowaniu biwaków i rajdów (np. rowerowych),

– wspólnych zabawach i grach prowadzonych wspólnie z harcerzami ze szkół z terenu gminy ( A. Drzewiecki, W. Feliniak),

– udziale w „ Akcji Niewidzialnej Ręki” np. pomoc osobom starszym i samotnym w drobnych pracach gospodarczych i usługowych,

– wykonaniu prac na rzecz gminy Władysławów polegających na uaktualnianiu numeracji zabudowań na terenie wsi Małoszyna,

– udziale harcerzy w przygotowaniu uroczystości organizowanych przez szkołę (Choinka, Dzień Dziecka, zajęcia sportowe itp.),

– zdobywaniu sprawności harcerskich,

– wykonywaniu zadań zleconych przez Komendę Hufca,

– składaniu przyrzeczeń harcerskich.

W latach osiemdziesiątych drużynę zuchów w miejscowej szkole w Małoszynie prowadziła  G. Jóźwiak, B.Walasek, T.Nowak, T. Bińkowski, E.Frasunkiewicz, B. Mielczarek.

 

Szkoła Podstawowa w Międzylesiu ze wspomnień dh Krystyny Wojtkowiak.

W latach 1958-1972 dyrektorem był Marian Pietrzak. Około 1960r. powstała drużyna zuchowa, której drużynowym był Marian Pietrzak. W 1972 r. funkcję dyrektora objęła Maria Adamek i prowadziła drużynę do 1972r.

W latach 1977 – 2003 drużynowa była Krystyna Wojtkowiak, która wcześniej była instruktorką w Chylinie.

 

Szkoła Podstawowa w Natalii  na podstawie wspomnień dh Elżbiety Pasturczak, dh Kazimierza Gierba i kroniki szkoły.

Z zapisu w Kronice Szkoły Natalia wynika, że w roku szkolnym 1949/50 na terenie szkoły powstają różne organizacje. Wśród tych organizacji zaczyna działać harcerstwo. Kierownikiem szkoły jest p. Zofia Połatyńska a w następnym roku kierownictwo obejmuje jej mąż Lucjan Połatyński. Zrzeszenie harcerzy przyjęło nazwę Organizacja Harcerska i taka nazwa utrzymała się do 1957 roku, później przekształciła się w Związek Harcerstwa Polskiego. W latach 1959 – 1968 instruktorem ZHP  był dh Kazimierz Gierba, który prowadził 13 DH. W 1967r. zaczyna działać drużyna zuchów, której opiekunem jest dh Zbigniew Śiwiński. We wrześniu 1968 roku w związku z objęciem funkcji kierownika Szkoły Podstawowej  w Natalii przez Kazimierza Gierba prowadzenie drużyny harcerskiej zostało powierzone dh Marii Lipińskiej (Grześkowiak), która prowadziła drużynę do czerwca 1973r.

W roku szkolnym 1973/74 ośmioklasowa szkoła w Natalii kończy swoją kadencję, zostają tylko uczniowie klas I-IV i dwoje nauczycieli. W związku z tym na terenie szkoły pozostała tylko drużyna zuchów. Opiekunką i drużynową zuchów jest p. Elżbieta Pasturczak, która pełniła funkcję przez 15 lat.

W czerwcu 1989 roku skończyła swą prace dydaktyczną z uczniami i zuchami odchodząc na emeryturę.

 

Szkoła Podstawowa Kuny

Wzmianka o drużynie harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Kunach pojawiła się w protokołach R.P w 1954 roku.

W 1954/1955 roku drużynę prowadziła Maria Zasada i Inwalski Czesław.

Od 1955- 1960 roku drużynową była Teresa Fret a następnie Irena Maciaszek, Wanda Kubiak, Jan Derucki i Wanda Kałużna.

W latach 1964-1967 drużynową była Jadwiga Kranc.

W 1967 roku drużynę objęła Irena Kałużna i prowadziła ją do 1974 roku.

W następnych latach drużynowi się zmieniali: Jadwiga Kosmalska, Zbigniew Siwiński-drużyna harcerska, Halina Wieczorkiewicz, Krystyna Stodolna-zuchy.

Od 1978do 1983 roku drużyny harcerskie i zuchy prowadziły: Elżbieta Markowska, Krystyna Gostyńska, Lidia Antas, Aurelia Rudzka.

1984-1991 drużynowymi byli: Hanna Światowa, Bożena Majda, Małgorzata Niedźwiecka, Jadwiga Malińska, Mirosława Andrzejewska, Bogusława Grzelak, Dorota Choinka.

Od 1991 roku brak wzmianki na temat działalności ZHP.

Drużyny w tym czasie pracowały zgodnie ze statutem. Zdobywały stopnie i sprawności harcerskie, brały udział w grach terenowych, zlotach hufca Turek i Władysławów. Harcerze z drużyn wyjeżdżali na obozy harcerskie i zimowiska organizowane przez Hufiec Władysławów. Brali czynny udział w życiu szkoły.

Opracowała: Hanna Wróbel

 

Działania harcerskie nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc ludzi i instytucji sprzyjających harcerstwu. Szczególne podziękowania dla:

– Urzędu Gminy Władysławów reprezentowanego przez Stanisława Kasprzak, Mariana Gryt i Krzysztofa Zając,

– Gminnej Spółdzielnii SCh Władysławów –  p. Jan Marciniak, p. Zdzisław Białecki i p. Alina Bartosik- Wilińska,

– Ośrodka Zdrowia Władysławów – p. Grażyna Zapałowska i p. Jerzy Zendlewicz,

– SKR Władysławów – p. Kaczorowski, p. K. Orlikowski,

– firmy NEAR – p. Arkadiusz Nejman,

– Komendy Policji we Władysławowie,

– leśnictwa Wyszyna – p. Tomasz Pawlicki,

 – leśnictwa Brudzew  – p. Paweł Moszczyński

– Czesława Stasikowskiego,

– Zdzisława Kasprzak,

– Stanisława Kacprzak,

– Henryka Maciaszek,

– Edwarda i Bolesława Zasada,

– Dyrektorów Szkół na terenie gminy.

Opracowano na podstawie:

– kronika 5DH ,

 – praca licencjacka dh  Anny Nowak,

– opracowanie  nauczycielki  Szkoły Podstawowej we  Władysławowie  mgr Anny Plóciennik (Szustakowska), 

– dokumentów  własnych ,

– wspomnień  druhów .

Opracował: Waldemar  Feliniak