WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Pomoc społeczna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

Od 1 kwietnia 1990 r. została utworzona jednostka organizacyjna Gminy Władysławów pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie (GOPS Władysławów), która wykonuje zadania szczególnie w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych na terenie Gminy Władysławów.

Adres: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
NIP: 6681778642
REGON: 003730199
Konto główne: 04 8530 0000 1100 0001 2000 0010


Pracownicy GOPS

Pokój nr 8A – Kierownik
Dorota Hodlik – p.o. Kierownika
e-mail: gops@wladyslawow.pl
tel.: 63 280 46 40

Pokój nr 7 – Kierownik, obsługa księgowa i finansowa GOPS
Jadwiga Dominikowska-Szczotka – Główny Księgowy
e-mail: ksgops@wladyslawow.pl
tel.: 63 280 46 55

Pokój nr 8 – Pomoc Społeczna
Justyna Dębowska – Pracownik socjalny
e-mail: pomocspoleczna@wladyslawow.pl
Marzena Jarzembska – Pracownik socjalny
e-mail: ps@wladyslawow.pl
Elżbieta Gaweł – Opiekunka domowa
Agnieszka Fraszczyk – Opiekunka domowa
Małgorzata Walczak – Asystent Rodziny
tel.: 63 280 46 41

Pokój nr 9 – Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny
Klaudia Kordylas – Inspektor
Aleksandra Bryl – Inspektor
e-mail: sr@wladyslawow.pl
tel.: 63 280 46 42


GODZINY PRACY

poniedziałek – piątek od godz. 7.15- 15.15


Ośrodek realizuje zadania, które obejmują:

1. Zadania zlecone:
– przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,
– przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 Plus)
– opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
– realizacja programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)
– realizacja programu rządowego Dobry Start
– inne zadania wynikające z programów rządowych 

2. Zadania własne:
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
– przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
– realizacja programu wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków (np. dożywianie dzieci),
– przyznawanie pomocy rzeczowej,
– inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:
– udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
– udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
– praca socjalna,
– sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.


Nowy wzór wniosku dotyczący przyznania Karty Dużej Rodziny oraz wydania duplikatu.

Wzór wniosku o KDR.pdf

Wzór oświadczenia.pdf

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.pdf


Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

www.mpips.gov.pl


Formularze, wnioski do Pomocy Społecznej

Oświadczenie.pdf

Wniosek o pomoc.pdf

Zaświadcznie.pdf


Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2021 rok