WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Umowa na zakup i montaż dmuchawy napowietrzającej podpisana

W dniu dzisiejszym, tj. 3 marca 2021 r., podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Władysławów – Panią Elżbietą Klanowską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marzeny Ressel a Panem Mirosławem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: PPHU SADEKO Mirosław Nowak umowę na dostarczenie i ułożenie dmuchawy napowietrzającej w ramach zadania: ,,Zakup i montaż dmuchawy napowietrzającej na oczyszczalni ścieków w Russocicach”.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania ww. przedmiotu Umowy do dnia 17 maja 2021 r. zgodnie z dokumentacją techniczną, za wynagrodzeniem ryczałtowym w łącznej wysokości 58.548,00 zł.
Realizacja ww. zadania zapewni skuteczniejsze funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Russocice.