WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Pomoc społeczna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

Od 1 kwietnia 1990 r. została utworzona jednostka organizacyjna Gminy Władysławów pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie (GOPS Władysławów), która wykonuje zadania szczególnie w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych na terenie Gminy Władysławów.

Adres: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
NIP: 6681778642
REGON: 003730199
Konto główne: 04 8530 0000 1100 0001 2000 0010


Pracownicy GOPS

Pokój nr 8A – Kierownik
Dorota Łukaszyk – Kierownik
e-mail: gops@wladyslawow.pl
tel.: 63 280 46 40

Pokój nr 7 – Obsługa księgowa i finansowa GOPS
Jadwiga Dominikowska-Szczotka – Główny Księgowy
e-mail: ksgops@wladyslawow.pl
tel.: 63 280 46 55

Pokój nr 8 – Pomoc Społeczna
Justyna Dębowska – Pracownik socjalny
e-mail: pomocspoleczna@wladyslawow.pl
Marzena Jarzembska – Pracownik socjalny
e-mail: ps@wladyslawow.pl
Elżbieta Gaweł – Opiekunka domowa
Agnieszka Fraszczyk – Opiekunka domowa
Milena Sypniewska – Asystent Rodziny
tel.: 63 280 46 41

Pokój nr 9 – Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny
Klaudia Kordylas – Inspektor
Aleksandra Bryl – Inspektor
e-mail: sr@wladyslawow.pl
tel.: 63 280 46 42


GODZINY PRACY

poniedziałek w godz. 08:30-16:30,  wtorek-piątek w godz. 7.00- 15.00


Ośrodek realizuje zadania, które obejmują:

1. Zadania zlecone:
– przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,
– przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 Plus)
– opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
– realizacja programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)
– realizacja programu rządowego Dobry Start
– inne zadania wynikające z programów rządowych 

2. Zadania własne:
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
– przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
– realizacja programu wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków (np. dożywianie dzieci),
– przyznawanie pomocy rzeczowej,
– inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:
– udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
– udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
– praca socjalna,
– sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.


Nowy wzór wniosku dotyczący przyznania Karty Dużej Rodziny oraz wydania duplikatu.

Wzór wniosku o KDR.pdf

Wzór oświadczenia.pdf

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.pdf


Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

www.mpips.gov.pl


Formularze, wnioski do Pomocy Społecznej

Oświadczenie.pdf

Wniosek o pomoc.pdf

Zaświadcznie.pdf


Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2023 rok

 

Dofinansowanie ze Srodków Budżetu Państwa "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"