WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Pomoc społeczna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

Od 1 kwietnia 1990 r. została utworzona jednostka organizacyjna Gminy Władysławów pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie (GOPS Władysławów), która wykonuje zadania szczególnie w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych na terenie Gminy Władysławów.

Adres: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
NIP: 6681778642
REGON: 003730199
Konto główne: 04 8530 0000 1100 0001 2000 0010


Pracownicy GOPS

Pokój nr 7 – Kierownik, obsługa księgowa i finansowa GOPS
Anna Bujak – Kierownik
Jadwiga Dominikowska-Szczotka – Główny Księgowy
tel.: 63 280 46 40
e-mail: gops@wladyslawow.pl

Pokój nr 8 – Pomoc Społeczna
Marzena Jarzembska – Starszy pracownik socjalny
Justyna Dębowska – Pracownik socjalny
Elżbieta Gaweł – Opiekunka domowa
Agnieszka Fraszczyk – Opiekunka domowa
Anna Stolarek – Asystent Rodziny
tel.: 63 280 46 41
e-mail: ps@wladyslawow.pl

Pokój nr 8A – Świadczenia wychowawcze (500 Plus)
Joanna Zarywna – Podinspektor
tel.: 63 280 46 55
e-mail: sw@wladyslawow.pl

Pokój nr 9 – Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny
Dorota Hodlik – Inspektor
Aleksandra Bryl – Inspektor
tel.: 63 280 46 42
e-mail: sr@wladyslawow.pl


GODZINY PRACY

poniedziałek – piątek od godz. 7.15- 15.15


Ośrodek realizuje zadania, które obejmują:

1. Zadania zlecone:
– przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,
– przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 Plus)
– opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
– realizacja programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)
– inne zadania wynikające z programów rządowych m.in. Asystent Rodziny

2. Zadania własne:
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
– przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
– realizacja programu wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków (np. dożywianie dzieci),
– przyznawanie pomocy rzeczowej,
– inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:
– udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
– udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
– praca socjalna,
– sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

3. Programy Unijne:
W latach 2017-2019 GOPS będzie realizował w partnerstwie projekt unijny pod nazwą: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” – Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany przez partnera wiodącego czyli Powiat Turek/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku oraz 10 partnerów, w tym Gminę Władysławów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie. Projektem zostaną objęte osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i ich otoczenie. Działania będą skierowane dla mieszkańców powiatu tureckiego, a usługi asystenckie i opiekuńcze będą świadczone w lokalnej społeczności.

Partnerzy projektu:
1. Gmina Brudzew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie
2. Gmina Dobra/Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Dobrej
3. Gmina Kawęczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie
4. Gmina Malanów/Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie
5. Gmina Tuliszków/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie
6. Gmina Turek/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
7. Gmina Przykona/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie
8. Gmina Miejska Turek/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
9. Gmina Władysławów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
10. Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku
11. Powiat Turek / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku


Nowy wzór wniosku dotyczący przyznania Karty Dużej Rodziny oraz wydania duplikatu.

Wzór wniosku o KDR.pdf

Wzór oświadczenia.pdf

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.pdf


Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

www.mpips.gov.pl


Formularze, wnioski do Pomocy Społecznej

Oświadczenie.pdf

Wniosek o pomoc.pdf

Zaświadcznie.pdf


Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2018 rok