WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Oświata

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁADYSŁAWÓW

Od 1 stycznia 2017 r. została utworzona jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów (CUW), która wykonuje zadania w zakresie obsługi finansowej, administracyjnej, organizacyjnej oraz płacowej szkół i przedszkola na terenie Gminy Władysławów.

Alicja Olek – Dyrektor
Agnieszka Żurawik – Główna Księgowa
Magdalena Walinciak – Inspektor ds. administracyjno – księgowych
Miłosz Olek – Inspektor ds. administracyjno-płacowych

Adres: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
tel.: 63 278 80 40
e-mail: cuw@wladyslawow.pl
NIP: 6681976661
REGON: 366000249
Konto główne: 48 8530 0000 1100 0002 2000 0010
Konto F.Ś.S.: 69 8530 0000 1100 0002 2000 0020

Godziny pracy Centrum Usług Wspólnych: poniedziałek w godz. 8:30-16:30, wtorek-piątek w godz. 7:00 – 15:00.


Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów obsługuje szkoły oraz przedszkole na terenie gminy Władysławów.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie

ul. Jagiellońska 1B, 62-710 Władysławów
nip: 6681971327 regon: 000273695
e-mail : gimwladyslawow@wp.pl
tel.: 63 300 10 55
Dyrektor Pani Magdalena Wysocka
z-ca Dyrektora Pani Małgorzata Skompska


Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach

Kuny 137, 62-710 Władysławów
nip: 6681435095 regon: 001189726
e- mail: spkuny@wp.pl
tel.: 63 278 80 47
Dyrektor Pan Jacek Grzelak


Szkoła Podstawowa w Wyszynie

Wyszyna, ul. Turkowska 1, 62-710 Władysławów
nip : 6681434871 regon: 001190830
e-mail: spwyszyna@op.pl
tel.: 63 278 80 51
Dyrektor Pani Małgorzata Klimaszewska


Szkoła Podstawowa w Chylinie

Chylin 87 A, 62-710 Władysławów
nip : 6681435072 regon : 001190847
e-mail : spchylin@wp.pl
tel.: 63 278 80 50
p.o. Dyrektor Pani Grażyna Andrzejewska


Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Natalii

Natalia 22, 62-710 Władysławów
nip : 6681435014 regon: 001189732
e-mail : spnatalia@wp.pl
tel.: 63 278 80 46
Dyrektor Pani Aneta Jaszczak


Przedszkole Gminne we Władysławowie

ul. Kaliska 17A, 62-710 Władysławów
nip : 6681434925 regon : 000996867
e – mail: przeds@wp.pl
tel.: 63 278 80 42
Dyrektor Pani Wioletta Szczecińska


Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów w zakresie obsługi finansowo -księgowej

1. Prowadzenie pełnej rachunkowości budżetowej odrębnie dla każdej obsługiwanej jednostki.
2. Naliczanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń wszystkim pracownikom jednostek oświatowych Gminy Władysławów oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.
3. Prowadzenie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obsługiwanych jednostek.
4. Prowadzenie obsługi kasowej i obrotu bezgotówkowego wszystkich jednostek.
5. Ewidencja środków trwałych i składników majątkowych oraz ich okresowa inwentaryzacja.
6. Realizowanie wspólnych i powierzonych w trybie Prawa Zamówień Publicznych zamówień za usługi i dostawy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
7. Organizowanie hurtowych zakupów towarów i usług w ramach prawa zamówień publicznych.
8. Udzielanie pomocy dyrektorom szkół przy sporządzaniu planów budżetowych oraz bieżące analizowanie ich realizacji.
9. Sporządzanie odrębnych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności finansowych poszczególnych jednostek, z zakresu realizacji zadań rzeczowych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, funduszu socjalnego itp.
10. Archiwizowanie dokumentów


Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów w zakresie oświaty – realizowanie zadań Gminy Władysławów jako organu prowadzącego dla publicznych jednostek oświatowych

1. Prowadzenie spraw dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Prowadzenie spraw związanych z funduszem zdrowotnym nauczycieli.
3. Prowadzenie zbiorczej bazy danych oświatowych w systemie SIO, opracowywanie analiz i sprawozdań.
4. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych.
5. Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
6. Opracowanie projektów i wniosków o środki strukturalne.
7. Opracowanie wniosków i projektów uchwał i zarządzeń w zakresie wymienionym w punktach od 1 do 6.
8. Opracowywanie sprawozdawczości i ocen w zakresie stanu oświaty w Gminie Władysławów
9. Opracowanie danych do sprawozdania z wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ustawy Karty Nauczyciela, sporządzenie projektu sprawozdania i przekładanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Władysławów
10. Prowadzenie procedur związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i przedszkoli.
11. Opracowywanie projektów dotyczących obwodów szkolnych.
12. Przygotowywanie projektów Regulaminu wynagradzania i innych zasad płacowych nauczycieli, np. regulaminu nagród, zasad udzielania i określenia pensum i wielkości zniżek.
13. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławów.
14. Ocena pracy dyrektorów szkół w zakresie kompetencji organu prowadzącego.
15. Analiza i opiniowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
16. Przygotowanie procedur związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół.
17. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół.
18. Przygotowanie i przeprowadzenie obowiązku wynikającego z art. 22 Karty Nauczyciela (uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela).
19. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów oświatowych, a w szczególności z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karty Nauczyciela.


Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów w zakresie organizacji dowożenia

1. Zapewnienie dostępności sieci szkolnej, transportu i opieki w czasie dowożenia.
2. Organizowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych.


Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów w zakresie pomocy materialnej

1. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego.
2. Realizacja stypendialnej pomocy rzeczowej.
3. Wypłacanie zasiłku szkolnego.
4. Załatwianie spraw związanych z wyprawką szkolną.
5. Koordynowanie i rozliczanie dotacji za podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe.
6. Wypłata stypendium za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia na szczeblu ponad gminnym


Pracownik Młodociany

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom.pdf

Oświadczenie o wysokości otrzymane pomocy de de minimis.pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis .pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika .pdf

OŚWIADCZENIE-zamieszkanie-młodociany.pdf

Zawarcie umowy.pdf

Wniosek o stypendium szkolne.pdf


Stypendium szkolne (socjalne) i naukowe 2017.

Wniosek o stypendium szkolne.pdf

Oświadczenie 1.pdf

Oświadczenie 2.pdf

Oświadczenie 3.pdf

Wniosek o Stypendium Wójta.pdf