WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Oświata

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁADYSŁAWÓW

Od 1 stycznia 2017 r. została utworzona jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów (CUW), która wykonuje zadania w zakresie obsługi finansowej, administracyjnej, organizacyjnej oraz płacowej szkół i przedszkola na terenie Gminy Władysławów.

Alicja Olek – p.o.Dyrektora
Agnieszka Żurawik – Główna Księgowa
Magdalena Walinciak – Inspektor ds. administracyjno – księgowych
Miłosz Olek – Inspektor ds. administracyjno-płacowych

Adres: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
tel.: 63 278 80 40
e-mail: cuw@wladyslawow.pl
NIP: 6681976661
REGON: 366000249
Konto główne: 48 8530 0000 1100 0002 2000 0010
Konto F.Ś.S.: 69 8530 0000 1100 0002 2000 0020

Godziny pracy Centrum Usług Wspólnych: poniedziałek – piątek od godz. 7.15 – 15.15


Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów obsługuje szkoły oraz przedszkole na terenie gminy Władysławów.

Zespół Szkół we Władysławowie

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie
Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie
ul. Jagiellońska 1B, 62-710 Władysławów
nip: 6681971327 regon: 362278396
e-mail : sp.wladyslawow@wp.pl
tel.: 63 300 10 55
Dyrektor Pani Urszula Maciejewska
z-ca dyr Pani Magdalena Wysocka
z-ca dyr Pani Agnieszka Płoszaj


Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach

Kuny 137, 62-710 Władysławów
nip: 6681435095 regon: 001189726
e- mail: spkuny@wp.pl
tel.: 63 278 80 47
Dyrektor Pani Hanna Wróbel


Szkoła Podstawowa w Wyszynie

Wyszyna, ul. Turkowska 1, 62-710 Władysławów
nip : 6681434871 regon: 001190830
e-mail: spwyszyna@op.pl
tel.: 63 278 80 51
Dyrektor Pani Małgorzata Klimaszewska


Szkoła Podstawowa w Chylinie

Chylin 87 A, 62-710 Władysławów
nip : 6681435072 regon : 001190847
e-mail : spchylin@wp.pl
tel.: 63 278 80 50
Dyrektor Pani Mirosława Magot


Szkoła Podstawowa w Natalii

Natalia 22, 62-710 Władysławów
nip : 6681435014 regon: 001189732
e-mail : spnatalia@wp.pl
tel.: 63 278 80 46
Dyrektor Pani Aleksandra Popielarz


Przedszkole Gminne we Władysławowie

ul. Kaliska 17A, 62-710 Władysławów
nip : 6681434925 regon : 000996867
e – mail: przeds@wp.pl
tel.: 63 278 80 42
Dyrektor Pani Wioletta Szczecińska


Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów w zakresie obsługi finansowo -księgowej

1. Prowadzenie pełnej rachunkowości budżetowej odrębnie dla każdej obsługiwanej jednostki.
2. Naliczanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń wszystkim pracownikom jednostek oświatowych Gminy Władysławów oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.
3. Prowadzenie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obsługiwanych jednostek.
4. Prowadzenie obsługi kasowej i obrotu bezgotówkowego wszystkich jednostek.
5. Ewidencja środków trwałych i składników majątkowych oraz ich okresowa inwentaryzacja.
6. Realizowanie wspólnych i powierzonych w trybie Prawa Zamówień Publicznych zamówień za usługi i dostawy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
7. Organizowanie hurtowych zakupów towarów i usług w ramach prawa zamówień publicznych.
8. Udzielanie pomocy dyrektorom szkół przy sporządzaniu planów budżetowych oraz bieżące analizowanie ich realizacji.
9. Sporządzanie odrębnych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności finansowych poszczególnych jednostek, z zakresu realizacji zadań rzeczowych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, funduszu socjalnego itp.
10. Archiwizowanie dokumentów


Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów w zakresie oświaty – realizowanie zadań Gminy Władysławów jako organu prowadzącego dla publicznych jednostek oświatowych

1. Prowadzenie spraw dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Prowadzenie spraw związanych z funduszem zdrowotnym nauczycieli.
3. Prowadzenie zbiorczej bazy danych oświatowych w systemie SIO, opracowywanie analiz i sprawozdań.
4. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych.
5. Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
6. Opracowanie projektów i wniosków o środki strukturalne.
7. Opracowanie wniosków i projektów uchwał i zarządzeń w zakresie wymienionym w punktach od 1 do 6.
8. Opracowywanie sprawozdawczości i ocen w zakresie stanu oświaty w Gminie Władysławów
9. Opracowanie danych do sprawozdania z wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ustawy Karty Nauczyciela, sporządzenie projektu sprawozdania i przekładanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Władysławów
10. Prowadzenie procedur związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i przedszkoli.
11. Opracowywanie projektów dotyczących obwodów szkolnych.
12. Przygotowywanie projektów Regulaminu wynagradzania i innych zasad płacowych nauczycieli, np. regulaminu nagród, zasad udzielania i określenia pensum i wielkości zniżek.
13. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławów.
14. Ocena pracy dyrektorów szkół w zakresie kompetencji organu prowadzącego.
15. Analiza i opiniowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
16. Przygotowanie procedur związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół.
17. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół.
18. Przygotowanie i przeprowadzenie obowiązku wynikającego z art. 22 Karty Nauczyciela (uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela).
19. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów oświatowych, a w szczególności z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karty Nauczyciela.


Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów w zakresie organizacji dowożenia

1. Zapewnienie dostępności sieci szkolnej, transportu i opieki w czasie dowożenia.
2. Organizowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych.


Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów w zakresie pomocy materialnej

1. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego.
2. Realizacja stypendialnej pomocy rzeczowej.
3. Wypłacanie zasiłku szkolnego.
4. Załatwianie spraw związanych z wyprawką szkolną.
5. Koordynowanie i rozliczanie dotacji za podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe.
6. Wypłata stypendium za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia na szczeblu ponad gminnym


Pracownik Młodociany

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom.pdf

Oświadczenie o wysokości otrzymane pomocy de de minimis.pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis .pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika .pdf

OŚWIADCZENIE-zamieszkanie-młodociany.pdf

Zawarcie umowy.pdf

Wniosek o stypendium szkolne.pdf


Stypendium szkolne (socjalne) i naukowe 2017.

Wniosek o stypendium szkolne.pdf

Oświadczenie 1.pdf

Oświadczenie 2.pdf

Oświadczenie 3.pdf

Wniosek o Stypendium Wójta.pdf