WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dowód osobisty

Wymagane dokumenty

Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć ważny dowód osobisty.
Zawarte są w nim aktualne informacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Potwierdza on Twoją tożsamość, polskie obywatelstwo (na przykład za granicą), a także pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś obywatelem polskim i mieszkasz za granicą możesz mieć dowód osobisty, choć nie jest to twoim obowiązkiem.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez 10 lat.

Żeby uzyskać dowód osobisty wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go w urzędzie.

Wniosek na dowód osobisty może złożyć:
 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat – jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych
 • osobowych czy upływu terminu ważności),
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator – mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – jeśli posiadasz,dokument podróży lub inny dokument stwierdzający
 • tożsamość – w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.
Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek na dowód możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy. W Urzędzie Gminy Władysławów w pokoju nr 10.

Pamiętaj, że dowód osobisty musisz odebrać tam, gdzie był złożony wniosek.

Jeśli z powodu choroby albo niepełnosprawności lub z innego powodu nie możesz osobiście przyjść do urzędu, możesz złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym urzędem gminy.

Wniosek na dowód możesz również złożyć przez internet, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :
  – zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany nazwiska),
  – utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  – jeśli doszło do takiej zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy).

Jeżeli przed 1 marca 2015 r. miała miejsce zmiana Twojego adresu zameldowania, musisz wymienić dowód osobisty, gdyż po 3 miesiącach od zmiany stał się nieważny.

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r., to zgodnie z przepisami nowej ustawy o dowodach osobistych, nie ma podstaw do jego wymiany.

Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru:

https://obywatel.gov.pl

Dowód musisz odebrać osobiście. Zabierz dotychczasowy dowód osobisty, jeśli go nie miałeś lub utraciłeś -aktualny paszport (jeśli go posiadasz).

Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada).

Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun prawny albo kurator. W PRZYPADKU GDY DOWÓD ODBIERA RODZIC, OPIEKUN PRAWNY LUB KURATOR WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA PODPISU POTWIERDZAJĄCEGO ODBIÓR KOPERTY Z KODEM PUK NA FORMULARZU ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO. 

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik lub zostanie ci on dostarczony do domu przez urzędnika.

Przy odbiorze dowodu osobistego musisz przedłożyć swój dotychczasowy dowód osobisty (zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu) lub dokument potwierdzający legalność pobytu – jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 ze zmianami).

Wniosek należy wydrukować dwustronnie!!!

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf