WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dowód osobisty

Od 8 listopada 2021 dowody osobiste z drugą cechą biometryczną.

Co warto wiedzieć o e-dowodzie osobistym z drugą cechą biometryczną
Dowód osobisty z drugą cechą biometryczną to dowód z zamieszczonymi odciskami palców w warstwie elektronicznej. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic państw, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży.
Dodatkowo e-dowód jest bezpiecznym narzędziem, które umożliwia:
– uwierzytelnianie w e-usługach,
– podpisywanie dokumentów elektronicznych,
– korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach),
– komunikację obywatela z:
o administracją publiczną,
o służbą zdrowia,
o podmiotami komercyjnymi.
Od 7 listopada 2021 r. obywatele będą składać wniosek o dowód osobisty z drugą cechą biometryczną. Zostaną wprowadzone następujące zmiany:
– W warstwie graficznej (widocznej z zewnątrz) dowód będzie zawierał:
o dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany w sposób kontrastujący na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami,
o odwzorowanie własnoręcznego podpisu obywatela.
– W warstwie elektronicznej (niewidocznej z zewnątrz) dodatkowo będzie zawierał dwa odciski palców, w formacie cyfrowym.

Działanie e-dowodu
Dowód osobisty z warstwą elektroniczną komunikuje się z Systemem Rejestrów Państwowych za pomocą czytnika. Proces przypomina korzystanie z karty płatniczej, przy czym e-dowód musi mieć cały czas kontakt z czytnikiem. Należy położyć e-dowód na czytniku, albo włożyć e-dowód do czytnika i wpisać numer CAN.

 

Numer ten znajduje się na awersie e-dowodu w postaci cyfr oraz na rewersie e-dowodu w postaci kodu kreskowego.

 

 

Po wpisaniu numeru CAN, urządzenie lub system teleinformatyczny, ma dostęp do zawartości warstwy elektronicznej e-dowodu. Wiarygodność nawiązania komunikacji potwierdzana jest każdorazowo numerem dostępowym CAN.
Certyfikat obecności zostaje udostępniony od razu po wpisaniu numeru CAN, w momencie skomunikowania warstwy elektronicznej z systemem.
Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego są udostępnione po wpisaniu właściwego kodu PIN.
Dane biometryczne są sprawdzane podczas weryfikacji danych i potwierdzania tożsamości posiadacza dowodu osobistego przed odbiorem dowodu osobistego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

 


 

Nie ma obowiązku wymiany ważnego dowodu osobistego. Dowody wydane przed dniem rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 2109/1157 zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Dotyczy to także dowodów osobistych wydanych na czas nieoznaczony. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2031 r.

Wymagane dokumenty

Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć ważny dowód osobisty.
Zawarte są w nim aktualne informacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Potwierdza on Twoją tożsamość, polskie obywatelstwo (na przykład za granicą), a także pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś obywatelem polskim i mieszkasz za granicą możesz mieć dowód osobisty, choć nie jest to twoim obowiązkiem.

Żeby uzyskać dowód osobisty wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go w urzędzie.

Wniosek na dowód osobisty może złożyć:

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat – jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych czy upływu terminu ważności),
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator – mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

W związku z koniecznością zamieszczania w warstwie elektronicznej dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców – nie będzie możliwości wnioskowania online o nowy dokument. Złożenie wniosku będzie wymagało wizyty w urzędzie. Wyjątkiem będą dowody osobiste dla dzieci do 12. roku życia. Od osób w tym wieku odciski palców nie będą pobierane, co oznacza, że w tym przypadku nadal będzie można skorzystać z e-usługi.

W przypadku wnioskowania o dowód dla osoby:

 • do 12. roku życia: nie pobiera się odcisków palców ani podpisu posiadacza dowodu, wniosek można złożyć w urzędzie lub drogą elektroniczną, za pomocą e-usługi,  dowód będzie ważny przez 5 lat.
 • od 12. roku życia: wymagana jest obecność posiadacza w urzędzie w celu pobrania odcisków palców i złożenia podpisu (w ramce do tego przeznaczonej), wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun i on również składa podpis na wniosku, w miejscu przeznaczonym dla wnioskodawcy,  dowód będzie ważny przez 10 lat.

 Jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe, od osób które ukończyły 12 lat (z powodów medycznych, np. obie dłonie w gipsie), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy. Gdy pobranie odcisków palców od takich osób jest fizycznie trwale niemożliwe, wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 10 lat.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – jeśli posiadasz dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek na dowód możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy. W Urzędzie Gminy Władysławów w pokoju nr 10.

Wprowadzona zostanie możliwość przyjęcia wniosku i pobrania odcisków palców poza urzędem, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, za pomocą mobilnej stacji urzędnika. Umożliwi to wnioskowanie i wydawanie dowodów osobistych osobom, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody (np. osoby przebywające w DPS, czy w zakładach karnych lub przebywające w miejscu zamieszkania). Przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby może nastąpić „po uprawdopodobnieniu” przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku.

Mobilna stacja urzędnika pozwoli na:

 • przyjęcie wniosku o dowód osobisty wraz z pobraniem odcisków palców,
 • wydanie dowodu osobistego wraz z aktywacją warstwy elektronicznej,
 • aktywację certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

W mobilne stacje zostaną wyposażone organy gmin będące siedzibą władz powiatu i organy miasta na prawach powiatu. Osoby, które przebywają na terenie danego powiatu i nie mogą same udać się do urzędu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, będą mogły zgłaszać do tych urzędów potrzebę umówienia wizyty, w miejscu swojego pobytu.

W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z Urzędem Miejskim w Turku.

Jak będzie wyglądał odbiór nowego e-dowodu?

Przed wydaniem dowodu osobistego należy potwierdzić tożsamość osoby odbierającej dowód osobisty na podstawie dowodu osobistego, ważnego dokumentu paszportowego lub danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych. Będzie się to odbywało przez nowy proces weryfikacji danych dowodu. Podczas weryfikacji należy sprawdzić, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu. Po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości, można wydać dowód i przejść do aktywacji warstwy elektronicznej.

Należy pamiętać, że odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

 • nie ukończyła 5. roku życia;
 • ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :
  – zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany nazwiska),
  – utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  – jeśli doszło do takiej zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy).

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r., to zgodnie z przepisami nowej ustawy o dowodach osobistych, nie ma podstaw do jego wymiany.

Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru:

https://obywatel.gov.pl

Wniosek należy wydrukować dwustronnie!!!

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf