WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dowód osobisty

Wydanie dowodu osobistego – w urzędzie, przez internet

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest przygotowywany na stanowisku obsługowym.

Wniosek składa:

 • osoba, która ukończyła 18. lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18. lat – jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun albo kurator – mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5. rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich. Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia. Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12. rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12. roku życia – na 5 lat. Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,

Tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.

 • dowód osobisty a w przypadku jego braku, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają) – UWAGA! Tożsamości nie możesz potwierdzić mDowodem z aplikacji mObywatel,
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.       

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu uzasadnionego podejrzenia kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca zgłosi ten fakt na właściwym formularzu i uprawdopodobni zgłoszenie.

Miejsce złożenia dokumentów

Złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego, możesz dokonać w Urzędzie Gminy Władysławów, pokój nr 10.

Wniosek na dowód osobisty możesz również złożyć przez internet, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Jeżeli ukończyłeś 12 rok życia, to aby dokończyć składanie wniosku, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez internet, musisz przyjść do urzędu, aby złożyć odciski palców i podpis (dane te zostaną zamieszczone w twoim dowodzie). Jeśli tego nie zrobisz Twój wniosek nie zostanie zrealizowany.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka składa rodzic, opiekun lub kurator.

Do wniosku załącz:

Miejsce złożenia dokumentów

Internet

W przypadku dzieci do 12. roku życia

Gdy rozpoczniemy realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Sprawdzaj zawartość Twojej skrzynki.

W przypadku osób powyżej 12. roku życia

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku należy przyjść do urzędu w celu złożenia podpisu (podpis zostanie zamieszczony na dowodzie osobistym) oraz pobrania odcisków palców. Małoletni od ukończonego 12. roku życia, których dotyczy wniosek muszą być obecni podczas czynności realizacji wniosku. Niestawienie się we wskazanym okresie pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Na stronie www.obywatel.gov.pl możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru. Na dowód wnioskowany przez internet dla osób powyżej 12. roku życia czekasz maksymalnie 30 dni, licząc od dnia złożenia podpisu i pobrania odcisków palców.

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.       

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku:
  • zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany nazwiska),
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  • jeśli doszło do takiej zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię.

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r. nie ma podstaw do jego wymiany. Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Odbiór dowodu osobistego

Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: https://obywatel.gov.pl.

Dowód musisz odebrać osobiście. Zabierz dowód osobisty, jeśli go nie miałeś lub utraciłeś – aktualny paszport (jeśli go posiadasz) lub dokument potwierdzający legalność pobytu – jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego). Dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu. Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada). Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba, dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun albo kurator. Dziecko powyżej 12. roku życia, od którego pobierano odciski palców przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, musi być obecne przy odbiorze (w celu weryfikacji odcisków). Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (np. w twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik lub zostanie Ci on dostarczony do domu przez urzędnika. W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy po dniu złożenia wniosku wystąpi nie dająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności. O niemożności odbioru dowodu osobistego oraz udzieleniu pełnomocnictwa należy wcześniej powiadomić Urząd.

Warstwa elektroniczna

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo odciski palców i certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) – dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN,  certyfikat (3) – aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany  zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

 Od 8 listopada 2021 dowody osobiste z drugą cechą biometryczną.

Co warto wiedzieć o e-dowodzie osobistym z drugą cechą biometryczną
Dowód osobisty z drugą cechą biometryczną to dowód z zamieszczonymi odciskami palców w warstwie elektronicznej. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic państw, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży.
Dodatkowo e-dowód jest bezpiecznym narzędziem, które umożliwia:
– uwierzytelnianie w e-usługach,
– podpisywanie dokumentów elektronicznych,
– korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach),
– komunikację obywatela z:
o administracją publiczną,
o służbą zdrowia,
o podmiotami komercyjnymi.
Od 7 listopada 2021 r. obywatele będą składać wniosek o dowód osobisty z drugą cechą biometryczną. Zostaną wprowadzone następujące zmiany:
– W warstwie graficznej (widocznej z zewnątrz) dowód będzie zawierał:
o dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany w sposób kontrastujący na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami,
o odwzorowanie własnoręcznego podpisu obywatela.
– W warstwie elektronicznej (niewidocznej z zewnątrz) dodatkowo będzie zawierał dwa odciski palców, w formacie cyfrowym.

Działanie e-dowodu
Dowód osobisty z warstwą elektroniczną komunikuje się z Systemem Rejestrów Państwowych za pomocą czytnika. Proces przypomina korzystanie z karty płatniczej, przy czym e-dowód musi mieć cały czas kontakt z czytnikiem. Należy położyć e-dowód na czytniku, albo włożyć e-dowód do czytnika i wpisać numer CAN.

 

Numer ten znajduje się na awersie e-dowodu w postaci cyfr oraz na rewersie e-dowodu w postaci kodu kreskowego.

 

 

Po wpisaniu numeru CAN, urządzenie lub system teleinformatyczny, ma dostęp do zawartości warstwy elektronicznej e-dowodu. Wiarygodność nawiązania komunikacji potwierdzana jest każdorazowo numerem dostępowym CAN.
Certyfikat obecności zostaje udostępniony od razu po wpisaniu numeru CAN, w momencie skomunikowania warstwy elektronicznej z systemem.
Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego są udostępnione po wpisaniu właściwego kodu PIN.
Dane biometryczne są sprawdzane podczas weryfikacji danych i potwierdzania tożsamości posiadacza dowodu osobistego przed odbiorem dowodu osobistego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego