WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Władysławów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.wladyslawow.pl Urządu Gminy Władysławów.

Data publikacji strony internetowej:  2017-06-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-05-01.

W Urzędzie Gminy Władysławów przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z oceny wynika, że strona internetowa www.wladyslawow.pl spełnia wymagania w 91.26 %.

Wynik przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej TUTAJ.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Urząd Gminy Władysławów ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.
Koordynator zespołu ds. dostępności
Osoba kontaktowa – Waldemar Leśniak .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 280 46 39 lub  wysyłając e-mail na adres admin@wladyslawow.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Lokalizacja i dojazd –Budynek położony jest we Władysławowie w Rynku pomiędzy drogą powiatową a drogą wewnętrzna. Urząd zlokalizowany jest w centrum gminy i ma dogodne połączenia drogowe.
  Budynek Urzędu Gminy Władysławów posiada cztery kondygnacje: piwnicę, parter, piętro i poddasze. Wejście główne do budynku znajduje się od strony przystanku autobusowego. Do budynku prowadzą dodatkowo dwa wejścia boczne, w tym jedno wyposażone w podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking miejscami parkingowymi, w tym dwa wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Parking przed budynkiem wykonany jest z masy asfaltowej natomiast pozostała część wykonana jest z kostki betonowej.
  Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest przycisk przywołania.
 2. Oznaczenie – Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu.
 3. Trasa wolna od przeszkód – Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi na poszczególnych poziomach zapewnia trasę wolną od przeszkód.
 4. Winda, podjazd – Urząd Gminy Władysławów nie posiada windy dla osób z niepełnosprawnościami. Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy bocznym wejściu do Urzędu od strony wschodniej. Podjazd zapewnia bezpośredni dostęp do Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Rady, Skarbnika Gminy, stanowiska ds. rolnictwa a także jednostki organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również banku znajdującego się w Budynku Urzędu. W pozostałych sprawach istnieje możliwość zapewnienia osobie niepełnosprawnej obsługi w dostępnym miejscu.
 5. Toaleta – Urząd nie jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Obsługa niepełnosprawnych – Punkt informacyjny zlokalizowany jest na parterze w pobliżu wejścia do budynku.
  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r., poz. 1824) w Urzędzie Gminy Władysławów, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się z pracownikami Urzędu, poprzez zapewnienie dostępu do świadczenia usługi tłumacza.
  Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez: Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.)

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

ZARZĄDZENIE NR KOR.0050.47.2020 WÓJTA GMINY WŁADYSŁAWÓW z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności –Tutaj.