WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacje

Gmina Władysławów położona jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie tureckim. Jest ośrodkiem samorządowym dla 20 wsi sołeckich. Na powierzchni 90,71 km2 mieszka 7919 mieszkańców.

Budżet gminy wynosi około 32 milionów zł. Gminę Władysławów charakteryzuje wysoki poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Inwestycje infrastrukturalne prowadzone są nie tylko z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach (np.: nowoczesna oczyszczalnia ścieków, dwie hydrofornie, budowa dróg, budowa kanalizy itp.), ale także dla zapewnienia odpowiednich warunków do inwestowania.

Odległość dzieląca Władysławów od stolicy Wielkopolski – Poznania wynosi 130 km.

Gmina znajduje się na trasie przebiegu autostrady A-2 z Modły (koło Konina) do Strykowa pod Łodzią. Na odcinku 10,5 km znajdują się 2 miejsca obsługi podróżnych MOP (Kuny i Leonia).

Gmina Władysławów leży we wschodniej  części Niziny Wielkopolskiej. Urozmaicenie terenu stanowią niewielkie wzniesienia morenowe, wchodzące w skład Wzgórz Tureckich, biegnące niewielkimi pagórkami przez Leonię i Natalię. Wzniesienia te stanowią lokalny dział wodny pomiędzy doliną cieku północno-wschodniego, a doliną Warty. Ciek ten stanowi prawobrzeżny dopływ Topca.

Teren Gminy w całości położony jest w granicach „Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”.