WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Telefon alarmowy –  730 215 415


Opłaty:

tel.: 63 280 46 48

e-mail: woda@wladyslawow.pl


Gospodarka odpadami i ochrona środowiska:

tel.: 63 280 46 48

e-mail: odpady@wladyslawow.pl


Ochrona Środowiska i gospodarka wodno-ściekowa:

tel.: 63 280 46 47

e-mail: srodowisko@wladyslawow.pl


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RUSSOCICACH

(przy oczyszczalni ścieków) 

Godziny otwarcia PSZOK:

Od 1 kwietnia do 31 października:

 • Poniedziałek 9:00-17:00
 • Wtorek 8:00 – 15:00
 • Czwartek 9:00-17:00
 • Pierwsza Sobota miesiąca 10:00 – 14:00

Od 1 listopada do 31 marca:

 • Poniedziałek 8:00-16:00
 • Wtorek 8:00 – 15:00
 • Czwartek 8:00-16:00
 • Pierwsza Sobota miesiąca 10:00 – 14:00

Tel. 63 280 46 64 / 63 280 46 48

Do PSZOK-u mieszkańcy gminy Władysławów mogą dostarczać bezpłatnie w nieograniczonych ilościach następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 1. Papier i tekturę;
 2. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
 3. Tworzywa sztuczne,
 4. Opakowania wielomateriałowe;
 5. Bioodpady;
 6. Zużyte baterię i akumulatory;
 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 8. Przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki);
 9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 10. Zużyte opony;
 11. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 12. Odpady niebezpieczne;
 13. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 14. Odpady tekstylne i odzież.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2022


Jak segregować odpady?

Jak segregować odpady


Wyniki badań wody przeznaczonej  do spożycia z wodociągu publicznego.

Wodociąg publiczny Russocice (Władysławów).pdf

Wodociąg publiczny Natalia.pdf

Wodociąg publiczny Wyszyna.pdf

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia.pdf


Twardość wody – stopnie

 

 

 

 

 

 

Twardość wody, której miarą jest sumaryczna zawartość jonów wapnia i magnezu, określana jest pięcioma różnymi stopniami twardości.


Formularze, wnioski

Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf

Wniosek o zawarcie umowy.pdf

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów.pdf


Informacje:

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.pdf
Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Miejsce zagospodarowania odpadów
Podmiot odbierający odpady komunalne
Adresy punktów zbierania odpadów rolniczych


Informacje o osiągniętych poziomach odzysku:

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2021 rok
Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2020 rok
Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2019 rok
Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2018 rok
Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2017 rok
Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2016 rok
Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2015 rok
Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2014 rok
Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2013 rok