WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nieruchomości

Do gminnego zasobu nieruchomości należą zgodnie z art. 24 ust. 1 u.g.n., nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Gmina Władysławów jest właścicielem na dzień 30 września 2017 roku nieruchomości o ogólnej powierzchni 137,2833 ha ( w tym 1,9846 ha jest oddane w użytkowanie wieczyste i 6,7172 ha oddanych w trwały zarząd).


Referat Gospodarczy:

 

Kierownik Referatu Gospodarczego


Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego:

tel. 63 280 46 49

e-mail grunty@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej

tel. 63 280 46 51

e-mail: zamowienia@wladyslawow.pl


Stanowisko ds.dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego

tel. 63 280 46 51

e-mail: drogi@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 63 280 46 49

e-mail: grunty@wladyslawow.pl


Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności o których mowa w art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147) i polega na :

 1. ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,

 2. zapewnieniu wyceny tych nieruchomości,

 3. zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 4. wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,

 5. sporządzaniu planów wykorzystania zasobu,

 6. współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,

 7. zbywaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

 8. wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

 9. podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,

 10. składaniu wniosków o założenie księgi wieczystej oraz o wpis w księdze wieczystej.

 11. przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych,

 12. dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.


Wszystkie informacje o ogłoszonych przetargach dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Władysławów.