WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

DEBATA NA TEMAT OŚWIATY W GMINIE WŁADYSŁAÓW

 

01 października 2018 r Gmina Władysławów zorganizowała spotkanie dialogowe w związku z uczestnictwem w projekcie realizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Spółka Jawna i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski pn. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Końcowym etapem projektu jest dialog ze społeczeństwem, wspólne wyciągnięcie wniosków, co zmienić, ulepszyć, naprawić pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, które są tak bardzo ważne do zdobywania wiedzy. To spotkanie czyli  przeprowadzenie debaty (dialogu) z grupami bardzo dla nas znaczącymi w środowisku lokalnym zorganizowane było po to aby przedyskutować, przeanalizować i wyciągnąć jak ważne dla nas wnioski, które ułatwią nam zapisanie ich  w dokumencie  strategii oświaty w naszej gminie.

Zaznaczyć należy, że głównym celem wypracowanym na spotkaniach w realizowanym projekcie jest zorganizowanie działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Cele operacyjne to:

(1) podniesienie jakości pracy szkół i przedszkola poprzez wprowadzenie spójnego i efektywnego oraz racjonalnego systemu dokształcania nauczycieli,

(2) podejmowanie działań we wspomaganiu kształtowania kompetencji kluczowych.

Założono utworzyć gminną sieć wsparcia nauczycieli oraz opracować w porozumieniu ze wszystkimi dyrektorami szkół i przedszkola z terenu Gminy Władysławów wspólny, racjonalny plan dokształcania. Wszystkie szkoły zostałyby objęte kompleksowym wspomaganiem. Założono, że 80 % nauczycieli weźmie udział w szkoleniach zorganizowanych przez gminną sieć wsparcia. Nauczyciele uzyskają kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

c) celem szczegółowym: wdrożenie doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Władysławów do końca roku szkolnego 2019/2020. Nauczyciele uzyskają kwalifikacje do zajmowanego stanowiska psychologa szkolnego, terapeuty pedagogicznego, nauczyciela edb, doradcy zawodowego, surdopedagoga, tyflopedagoga, kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Pytania na  które należało odpowiedzieć podczas debaty brzmiały następująco:

1.Jaka jest edukacja w naszej gminie (wady i zalety);

2.Jaka powinna być edukacja w naszej gminie ?

3.Co należy zrobić, żeby to osiągnąć? 

Warsztaty odbyły się metodą World Cafe. Do  debaty zaproszono cztery grupy społeczeństwa :

a) grupę dyrektorów szkół i przedszkola,

b)grupę nauczycieli

c) grupę rodziców, czyli przedstawicieli rad rodziców,

d) grupę zrzeszonych związkowców na terenie szkół i przedszkola w gminie,

Wnioski wypracowane podczas warsztatów, przez zapro szone grupy umieszczone zostaną    w raporcie, który zostanie opracowany  i wpisany do strategii gminy.

W spotkaniu udział wzięli:

Pani skarbnik Elżbieta Klanowska. Pani Krystyna Michalak – przewodnicząca Rady Gminy, Pani Dorota Rogalska Daszkiewicz – wizytator KOiW w Poznaniu, delegatura  w Koninie, Magdalena Michalak-Zielińska – dyrektor Poradni Psychologiczno                     – Pedagogicznej w Turku, Pracownicy CUW, Panie dyrektorki szkół i przedszkola, zastępcy dyrektorów, nauczyciele, rodzice (przedstawicieli Rad Rodziców), przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy.