WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

IV Sesja Rady Gminy Władysławów – wideo z obrad

1 Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2 Przedstawienie porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
5 Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
6 Interpelacje i zapytania radnych.
7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2018 rok.
8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławów na lata 2019-2028:
9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Władysławów na 2019 rok:
10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Władysławów
11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
12 Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Władysławów w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat.
13 Wolne wnioski
14 Zakończenie obrad

Porządek obrad:

Wideo z obrad kliknij tutaj.