WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

                                             I N F O R M C J A

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r., poz.1454 t.j.) oraz Uchwały nr 267/18 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Władysławów, Urząd Gminy Władysławów informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

 

       W związku z wejściem w życie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów z uprawnionym podmiotem.(wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy Władysławów oraz na stronie internetowej www.wladyslawow.pl w zakładce Gospodarka Komunalna).

 Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp. Właściciele powyższych nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym i wówczas są oni zobowiązani do: uiszczania opłaty w Gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją, a także do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej, (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

 

      Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

 

         Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 t.j.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Reasumują, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać  i kopię tego dokumentu  przesłać  lub dostarczyć do Urzędu Gminy Władysławów.

 

            Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nieposiadającym umowy na wywóz odpadów z odpowiednią firmą grozi kara grzywny.

Wójt Gminy Władysławów

Elżbieta Klanowska