WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

X Sesję Rady Gminy Władysławów

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Raport o stanie Gminy Władysławów

            6.1 przedstawienie raportu

6.2 debata nad raportem o stanie Gminy Władysławów

6.3 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Władysławów

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

      7.1 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie          mienia komunalnego za 2018 rok.

      7.2 zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
      z wykonania budżetu za 2018 rok

      7.3 przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok

      7.4 dyskusja nad sprawozdaniami

      7.5 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania   finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Władysławów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok:

            8.1 odczytanie opinii Komisji Rady o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania             budżetu             Gminy za 2018 rok

            8.2 odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej wraz z opinią w sprawie absolutorium za    2018    rok

            8.3 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji        Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Władysławów za 2018 rok.

            8.4 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi       Gminy Władysławów

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2019 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Władysławów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów oraz granic tych obwodów.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Władysławów.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Władysławów
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Władysławów
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia
  nr KOR.0050.48.2019 z dnia 12.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, sadów, upraw oraz terenów zielonych na terenie gminy Władysławów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2018.
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad.

Wideo z obrad kliknij tutaj.