WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

ZAPYTANIE CENOWE w ramach rozeznania rynku

1. Zamawiający Urząd Gminy Władysławów z siedzibą przy ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów, zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie robót budowlanych dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Przyborów w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przyborów”
2. Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przyborów” na odcinku około 223,0 m zakończony hydrantem, zgodnie z załączonym projektem.
3. Termin realizacji zamówienia 20.09. 2019r
4. Miejsce i termin złożenia oferty na adres Gmina Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów do dnia 15.07.2019r do godziny 10:00
5. Termin otwarcia ofert 15.07.2019r do godziny 10:30
6. Warunki płatności przelew 21 dni
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Marceli Warmiński
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.
Na kopercie proszę wpisać
” Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przyborów ” – nie otwierać do 15.07.2019r. do godziny 10:30”
(UWAGA: liczy się data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego).

DOKUMENTACJA