WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XI Sesja Rady Gminy Władysławów z dożynkowymi podziękowaniami

W ostatnim wakacyjnym tygodniu obradowała XI Sesja Rady Gminy Władysławów. Podsumowano tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne w Skarbkach oraz przyjęto m.in. zmiany w gminnym budżecie.

Zanim Radni przystąpili do procedowania uchwał wskazanych w porządku obrad Wójt Gminy Elżbieta Klanowska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak wręczyły podziękowania organizatorom tegorocznego Święta Plonów. Upominki i pamiątki trafiły do Sołtys Skarbek Anny Kujawy, która na sesję przybyła z małżonkiem, a także do starostów dożynkowych – Haliny Wróblewskiej i Jana Łysiaka vel Kempińskiego. Wręczając podziękowania Pani Wójt podkreśliła wysoki poziom organizacji Dożynek i ogromne zaangażowanie całej lokalnej społeczności w ich przygotowanie.

Radni przyjęli natomiast jednogłośnie uchwały dotyczące zmian w gminnym budżecie, a także w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławów na lata 2019-2028 oraz ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów i granic tych obwodów. Pozytywnie rozpatrzono również projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Władysławów. Powołano także zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

Ponadto obecni na sesji delegaci Rady Powiatu Tureckiego przedstawili projekt przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez gminę, w ramach której planowane są chodniki i ścieżka rowerowa w stronę Turku. Poinformowali, że na dofinansowanie dwóch etapów inwestycji, tj. w Chylinie i Mariantowie, złożone zostały wnioski do wojewody wielkopolskiego.

Po omówieniu nurtujących tematów i przegłosowaniu projektów uchwał zakończono obrady XI Sesji Rady Gminy Władysławów.