WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Obrady XV Sesji Rady Gminy Władysławów

Wyborem ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie oraz ustaleniem stawek podatków i opłat lokalnych zajęli się Radni Gminy Władysławów podczas Sesji, która miała miejsce w czwartek, tj. 21 listopada 2019 r.

Po przyjęciu porządku obrad oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym można było przystąpić do pracy nad projektami uchwał. Najpierw Radni przyjęli zmiany w Budżecie Gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Władysławów na lata 2019-2028. Następnie w tajnym głosowaniu zadecydowali o tym, kto w kadencji 2020-2023 będzie reprezentował Gminę wśród ławników Sądu Okręgowego w Koninie. Większością głosów wybrano na tę funkcję panią Agnieszkę Ewę Lipską. Ważnym elementem obrad było podjęcie serii uchwał odnośnie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. Stawki przyjęte przez Radnych to:
od budynków mieszkalnych – 0,30 zł/m2,
od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,28 zł/m2,
od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł/m2,
od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł/m2,
od pozostałych nieruchomości, w tym na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,12 zł/m2,
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,92 zł/m2
od gruntów pod wodami powierzchniowymi – 4,79 zł/ha,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł/m2,
od nieruchomości niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,15 zł/m2.
Radni obniżyli cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 58,46 zł za 1 dt na kwotę 46,00 zł za 1 dt. Stawki podatku od środków transportu i opłaty targowej pozostały natomiast niezmienione.

Miłym akcentem było złożenie przez Sołtysów życzeń i wręczenie bukietu kwiatów Pani Wójt Elżbiecie Klanowskiej z okazji niedawnych imienin.

Dokładnie 21 listopada 2019 r. minął rok od objęcia funkcji Wójta przez Panią Elżbietę Klanowską. W związku z powyższym Pani Wójt w swoim okolicznościowym wystąpieniu podsumowała mijający rok kadencji, zakres przeprowadzonych i planowanych do realizacji inwestycji drogowych, wodno-kanalizacyjnych itp. Ponadto Pani Wójt podkreśliła, iż dołoży wszelkich starań, by wszelkie prośby, uwagi i sugestie mieszkańców gminy Władysławów rozpatrzyć i wypracować wspólne oraz dogodne dla wszystkich rozwiązania. Nadto podziękowała Radnym Rady Gminy Władysławów, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnym za miłą i owocną współpracę, za zaangażowanie, wkład pracy oraz troskę o dobro mieszkańców gminy Władysławów.
Obrady XV Sesji Rady Gminy Władysławów zakończono w optymistycznym nastroju.