WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mariantów

W dniu 10 grudnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej pod nazwą ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mariantów (działka o nr ewidencyjnym 89/3)”. Prace związane z powyższym zadaniem rozpoczęto 19 listopada 2019 r., a zakończono z dniem 29 listopada 2019 r.

Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 o długości 115 m. Jako uzbrojenie sieci wodociągowej zamontowano hydrant podziemny DN80 oraz zasuwy umożliwiające odcięcie dopływu wody.

Wykonawcą powyższych prac była firma Instalacje Wod.-Kan. i C.O. Zbigniew Marzol z siedzibą w Wyszynie. Całkowity koszt ww. inwestycji to 15.678,02 zł., w całości sfinansowany ze środków budżetu Gminy.

Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Radnego Gminnego Arkadiusza Nowaka, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jarosława Szczap, pracowników Urzędu Gminy Janiny Orlikowskiej i Marcelego Warmińskiego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Jacka Sochy. Firmę realizującą zadanie reprezentował Pan Zbigniew Marzol.

Rozbudowana sieć wodociągowa w Mariantowie, jak każdy inna, ma głównie na celu zaopatrzenie w wodę nowo powstałe budynki mieszkaniowe i gospodarcze oraz usprawnienie istniejącej sieci wodociągowej na ww. terenie.