WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KOMUNIKAT nr 5 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniającym załącznik I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń cały obszar powiatu tureckiego został objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania tej choroby i na terenie powiatu zostały utworzone obszary objęte ograniczeniami I i II co jest widoczne na załączonej mapie. Obszar całej gminy Malanów i obszar gminy Tuliszków na zachód od drogi krajowej nr 72 zostały uznane za obszar objęty ograniczeniami II ( kolor różowy na mapie). Natomiast obszar pozostałych gmin powiatu tureckiego został uznany za obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie). Wiąże się to z następującymi obowiązkami dla posiadaczy świń na w/w obszarach:
1. Codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń w gospodarstwie
2. Informowanie urzędowego lekarza weteiynarii o każdym upadku świń w gospodarstwie
3. Niezwłoczne zawiadomienie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub wójta, burmistrza o każdym przypadku podejrzenia wystąpieniu ASF
4. Dokonywanie uboju świń na użytek własny tylko pod warunkiem, że:
– zamiar uboju został zgłoszony do Powiatowego lekarza weterynarii 24 godziny przed ubojem
– hodowca świń złoży urzędowemu lekarzowi weterynarii oświadczenie, że świnie poddawane w/w ubojowi były utrzymywanie w gospodarstwie przez 30 dni przed ubojem
– świnie zostaną poddane badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii przed i po uboju
– ubój taki zostanie zgłoszony do ARiMR w ciągu 2 dni po uboju
5. Zdarzenia związane z przemieszczeniem świń posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na tych obszarach powinien zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 2 dni ( z wyjątkiem urodzenia).
6. Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w obszarze objętym ograniczeniami I ( kolor niebieski na mapie) jest dopuszczone zarówno w granicach obszaru objętego ograniczeniami I ja k i po za ten obszar na pozostałe terytorium kraju, pod warunkiem ich zbadania przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem i zostało wystawione świadectwo zdrowia. Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, ze mięso i produkty mięsne pozyskane ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami I nie podlegają żadnym restrykcjom w zakresie ich wywozu po za ten obszar.
7. Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w obszarze objętym ograniczeniami II ( kolor różowy na mapie), które nie spełniają wzmocnionych środków bioasekuracji określonych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 jest dopuszczone po spełnieniu następujących warunków:
– posiadacz świń składa do Powiatowego Lekarza weterynarii wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej (załącznik nr 2 do komunikatu),
– od świń znajdujących się w gospodarstwie są pobierane próby krwi w kierunku ASF – po otrzymaniu ujemnego wyniku badań jest wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia w ciągu siedmiu dni od dnia pobrania prób w kierunku ASF
8. Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w obszarze objętym ograniczeniami II ( kolor różowy na mapie), które spełniają wzmocnione środki bioasekuracji określone w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 jest dopuszczone po spełnieniu w/w warunków z wyjątkiem konieczności pobierania prób w kierunku ASF.

Jan Radzimski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

KOMUNIKAT nr 5 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU - MAPA