WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Umowa na budowę nowej drogi wewnętrznej podpisana

W dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2021 r., podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Elżbietą Klanowską reprezentującą Gminę Władysławów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Ressel a Wykonawcą Andrzejem Kantek reprezentującym Przedsiębiorstwo Budowlane Anbud sp. z o.o. z siedzibą w Koninie umowę o roboty budowlane na wykonanie inwestycji pn. „Budowa drogi wewnętrznej Russocice – Malinie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie dróg gminnych Russocice – Malinie dz. o nr 70”.

Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa drogi wewnętrznej Russocice – Malinie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie dróg gminnych. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 612 m. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego, wykonanie robót ziemnych, warstwy podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy oraz ustawienie oznakowania pionowego.

Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 22 czerwca 2021 r., zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną ofertą.
Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i poprawy ruchu na drodze.