WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sieć wodociągowa rozbudowana

Gmina Władysławów zakończyła realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej, zaplanowanych i wykonanych zgodnie z przyjętymi planami i założeniami. A mianowicie w dniu 28 października 2021 r. dokonano odbiorów końcowych kilku przedsięwzięć.
1. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Małoszyna w granicach dz. geodezyjnej nr 490/9″. Prace związane z powyższą inwestycją rozpoczęto 20 września 2021 r., a zakończono 14 października 2021 r. Zakres inwestycji obejmował budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 na długości 180,4 m wraz z uzbrojeniem. Jako uzbrojenie sieci wodociągowej zamontowano hydranty nadziemne DN80 oraz zasuwy umożliwiające odcięcie dopływu wody. Koszt inwestycji 27.491,83 zł
2. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowski Młyn na dz. o nr 52”. Prace związane z powyższym zadaniem rozpoczęto 27 września 2021 r., a zakończono 14 października 2021 r. Zakres zadania obejmował budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 na długości 249,3 m wraz z uzbrojeniem. Jako uzbrojenie sieci wodociągowej zamontowano hydranty nadziemne DN80 oraz zasuwy umożliwiające odcięcie dopływu wody. Koszt zadania 51.333,21 zł.
3. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyszyna do dz. o nr 464/19, 175/20”. Prace związane z powyższym przedsięwzięciem rozpoczęto 24 września 2021 r., a zakończono 14 października 2021 r. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 na długości 247,0 m wraz z uzbrojeniem. Jako uzbrojenie sieci wodociągowej zamontowano hydranty nadziemne DN80 oraz zasuwy umożliwiające odcięcie dopływu wody. Koszt przedsięwzięcia 52.373,46 zł.
4. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów na dz. o nr 70/3, 66/2”. Prace związane z powyższą inwestycją rozpoczęto 11 października 2021 r., a zakończono 27 października 2021 r. Zakres inwestycji obejmował budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 na długości 423,2 m wraz z uzbrojeniem. Jako uzbrojenie sieci wodociągowej zamontowano hydranty nadziemne DN80 oraz zasuwy umożliwiające odcięcie dopływu wody. Koszt inwestycji 61.210,57 zł.

Wykonawcą powyższych inwestycji był: Zbigniew Marzol prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Instalacje Wod.-Kan. i C.O. Zbigniew Marzol z siedzibą w Wyszynie. Przedmiotowe zadania w całości sfinansowane zostały ze środków budżetu Gminy Władysławów.
Odbiór końcowy ww. inwestycji został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarz Gminy Anny Feliks, v-ce Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Lewandowskiego, Sołtysa wsi Wyszyna Krzysztofa Witkowskiego, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Jacka Sochy. Firmę realizującą zadanie reprezentował Pan Zbigniew Marzol.
Rozbudowana sieć wodociągowa w miejscowościach Małoszyna, Wyszyna, Przyborów i Tarnowski Młyn umożliwi zaopatrzenie w wodę nowo powstałe budynki mieszkaniowe i gospodarcze oraz usprawni istniejącą sieć wodociągową na ww. terenie.