WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wstępna promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

W dniu 17 listopada 2021 r. na podstawie złożonego wniosku oraz pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów dla Gminy Władysławów została wygenerowana Wstępna promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przypominając Gmina Władysławów pozyskała środki finansowe w kwocie 10 milionów złotych na zadanie pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów” – etap I, które obejmować będzie budowę nowoczesnej, automatycznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Russocice.

Zgodnie z treścią Wstępnej promesy Gmina Władysławów w terminie 6 miesięcy zobowiązana jest do ogłoszenia procedury przetargowej na realizację ww. inwestycji.

Realizacja ww. przedsięwzięcia uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy, dostosuje system wodno-kanalizacyjny do wymogów prawa polskiego i unijnego, zaspokoi podstawowe potrzeby mieszkańców, zapewni lepsze warunki do życia, poprawi stan środowiska naturalnego, w tym czystość wód i gleby, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. 

W związku z powyższym wyrażamy zadowolenie, iż możemy podjąć kolejne kroki w stronę urzeczywistnienia przedmiotowego przedsięwzięcia.