WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Narada z Sołtysami z terenu gminy Władysławów

O potrzebach i problemach poszczególnych sołectw, ale też organizacji wydarzeń oraz realizowanych inwestycjach i zadaniach na terenie gminy Władysławów rozmawiano podczas spotkania z Sołtysami, które w czwartek, tj. 16 marca 2023 r. zorganizowano w Urzędzie Gminy we Władysławowie. 

Spotkania z Sołtysami to doskonała okazja, aby w ich gronie poruszyć najważniejsze kwestie dla poszczególnych sołectw i ich mieszkańców. W naradzie poza Sołtysami, udział wzięli: Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, Sekretarz Gminy Anna Feliks, Skarbnik Gminy Marzena Ressel oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie Krzysztof Owczarek.

Wśród poruszanych tematów jednym z najważniejszych była organizacja tegorocznego Święta Plonów. Wójt Gminy Elżbieta Klanowska zaprezentowała zebranym harmonogram imprez i uroczystości na 2023 rok, aktualnie realizowane i zakończone już przedsięwzięcia oraz plany inwestycyjne na najbliższe tygodnie i miesiące. Pani Wójt przypominała o ustawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.: wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Rozmawiano również o sprawach bieżących, tj. nurtujących wątpliwościach i problemach występujących na terenie sołectw.

Z okazji przypadającego w dniu 11 marca Dnia Sołtysa, Wójt Gminy Elżbieta Klanowska złożyła na ręce Sołtysów życzenia zdrowia, pomyślności oraz wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków gospodarza wsi. Podziękowała również Sołtysom za zaangażowanie i nieocenioną pracę na rzecz lokalnej społeczności. To właśnie sołtysi dbają o każde z sołectw i przekazują swoim mieszkańcom najważniejsze informacje dotyczące danej miejscowości i całej gminy.
Tym miłym akcentem zakończono naradę z Sołtysami z gminy Władysławów.