WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Kurenda dla mieszkańców Olesina

Na podstawie art. 6 ust. 5a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wzywa się mieszkańców miejscowości Olesin, 62-710 Władysławów do przedłożenia umów zawartych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, a także dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę z ostatnich 12 miesięcy. Ww. dokumenty należy dostarczyć w terminie 06.01.2024 – 13.02.2024 do Urzędu
Gminy Władysławów ul. Rynek 43, pok. Nr 109 lub Nr. 111 w godzinach od 8:00 – 15:00.
Zgodnie z Uchwałą Nr 110/20 Rady Gminy Władysławów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Władysławów z późniejszymi zmianami, nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, natomiast nieczystości gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz do roku.
Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Kurenda Olesin