WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Urząd Gminy we Władysławowie poszukuje pracownika na stanowisko referenta d/s budownictwa i inwestycji. Umowa o pracę na czas zastępstwa.

Urząd Gminy we Władysławowie poszukuje pracownika na stanowisko referenta d/s budownictwa i inwestycji. Umowa o pracę na czas zastępstwa.

Zakres obowiązków na stanowisku

 1. Prowadzenie spraw dotyczących Gminy wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie inwestycji liniowych tj. drogowych, oświetleniowych, sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
 2. Opiniowanie celowości i możliwości realizacji projektów planów inwestycyjnych, zgłoszonych przez pozostałe referaty i przedkładanie stosownych analiz oraz opracowań Kierownikowi Referatu.
 3. Przedkładanie kierownikowi pisemnego wniosku o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego ze wskazaniem: nazwy zadania, miejsca realizacji, kosztów (w tym kosztów dokumentacji, opinii, ekspertyz, nadzorów inwestorskich, wykonania prac), źródła finansowania, terminu rozpoczęcia zadania, terminu zakończenia.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących inwestycji gminnych, w szczególności:
 5. przygotowania terenów gminnych pod inwestycje,
 6. przygotowanie dokumentacji dotyczącej procesu inwestycyjnego, w tym niezbędnej dokumentacji wymaganej ustaw – Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych,
 7. przygotowywanie projektów umów i uzyskiwanie stosownych opinii prawnych i finansowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi,
 8. organizowanie nadzoru inwestorskiego,
 9. koordynowanie i bieżące czuwanie nad przebiegiem procesu inwestycyjnego,
 10. akceptowanie zatwierdzonych i podpisanych przez inspektorów faktur dotyczących realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 11. dokonywanie końcowego rozliczania rzeczowego i finansowego prowadzonych inwestycji oraz przekazywanie stosownych dokumentów do Referatu Finansowego lub odpowiednich gminnych jednostek organizacyjnych celem ujęcia ich w ewidencji mienia gminnego,
 12. opracowywanie oraz sporządzanie indywidualnych i zbiorowych sprawozdań oraz informacji dotyczących realizowanych inwestycji.
 13. Zastępowanie pracownika ds. remontów i inwestycji podczas jego nieobecności.

Wymagania:
•   obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
       publicznych,
•     wykształcenie wyższe  lub średnie techniczne

 • prawo jazdy kat. B
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane:
       1.    Umiejętność sporządzania i analizowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej.

 1. Znajomość Prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych.
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Staż pracy w administracji publicznej na stanowisku o podobnym charakterze.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 63 2795003 wew. 50, 53, 63 2804650,  63 2804653 lub osobiście w Urzędzie Gminy we Władysławowie pok. 1b lub 106.